Документи - ОУ “Д- Р ПЕТЪР БЕРОН”

Отиване към съдържанието

Документи

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 1. а клас
ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛЕН ЕТАП
                            
Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение:дневна
Организация на учебния ден: целодневна


   
Училищният учебен план е приет на заседание на  Педагогическия съвет - протокол № 10 / 02.09.2019г., съгласуван е с  обществения съвет към училището - протокол № 6 / 02.09.2019г. и е утвърден  със заповед на директора №171/02.09.2019г.
     
Училищният  учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в I клас и съдържа седмичния и годишния брой  часове по учебните предмети
 
I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
 
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 
за 2. а клас
 
         ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
 
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
 
Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение:дневна
Организация на учебния ден: целодневна
 
 
Училищният учебен план е приет на заседание на     Педагогическия съвет - протокол № 10 / 02.09.2019г., съгласуван е с     обществения съвет към училището - протокол № 6 / 02.09.2019г. и е утвърден     със заповед на директора №171/02.09.2019г.
                     
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година     за учениците във II  клас и съдържа     седмичния и годишния брой часове по учебните предмети
                           
       
 
I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
   
2. Всяка учебна седмица,  освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един учебен  час за организиране и провеждане на спортни дейности – лека атлетика, съгласно  чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за  учебния план, Заповед № РД 0911/15.08.2016 г. на министъра на  образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. Не  се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година.  Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в  спортната база на училището,  извън останалите учебните часове
     
3. Всяка учебна седмица  включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,  чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа  се включва в седмичното разписание на училището, провежда се веднъж седмично.  Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за  патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности,  включително чрез ученическото самоуправление
     
4. Училищният учебен план  не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 16, ал. 2  от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
     
5. През учебната  2019/2020г. са предлагани и избирани от учениците учебни часове от раздел В  Факултативни часове на училищния учебен план.Изучаването на учебните  предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план  не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено  чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в училището и/или  най – късно до 14.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план.
     
6. Всеки ученик има право  да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава  в ОУ“Д-р Петър Берон“, село Приселци, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план.
     
7. Лицата, прекъснали  обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната  година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план.
 
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 
 
за 3. а клас
 
                                                                         
 
ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
 
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
 
 
 
Учебна година: 2019/2020
 
Форма на обучение:дневна
 
Организация на учебния ден: целодневна
 
         
Училищният учебен план е приет на заседание на   Педагогическия съвет - протокол № 10 / 02.09.2019г., съгласуван е с   обществения съвет към училището - протокол № 6 / 02.09.2019г. и е утвърден   със заповед на директора №171/02.09.2019г.
                          
                      
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година     за учениците във III  клас и съдържа     седмичния и годишния брой часове по учебните предмети
                           
       
 
I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
 
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
 
 
за 4. а клас
 
                                                                         
 
ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
 
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
 
 
 
Учебна година: 2019/2020
 
Форма на обучение:дневна
 
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на     Педагогическия съвет - протокол № 10 / 02.09.2019г., съгласуван е с     обществения съвет към училището - протокол № 6 / 02.09.2019г. и е утвърден     със заповед на директора №171/02.09.2019г.
                    
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година     за учениците в IV  клас и съдържа     седмичния и годишния брой часове по учебните предмети
                         
       
 
I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
         
ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ   ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
            
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
       
 
 
 
за 5. а клас
 
                                                                         
 
 
 
Учебна година: 2019/2020
 
Форма на обучение:дневна
 
Организация на учебния ден: целодневна
 
 
         
Училищният учебен план е приет на заседание на   Педагогическия съвет - протокол № 10 / 02.09.2019г., съгласуван е с   обществения съвет към училището - протокол № 6 / 02.09.2019г. и е утвърден   със заповед на директора №171/02.09.2019г.
          
Училищният   учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в V  клас и съдържа седмичния и годишния брой   часове по учебните предмети
 I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
 
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
         
ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ   ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
            
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
       
 
 
за 6. а клас
 
                                                                        
 
 
Учебна година: 2019/2020
 
Форма на обучение:дневна
 
Организация на учебния ден: целодневна
 
 

 
 
Училищният учебен план е приет на заседание на   Педагогическия съвет - протокол № 10 / 02.09.2019г., съгласуван е с   обществения съвет към училището - протокол № 6 / 02.09.2019г. и е утвърден   със заповед на директора №171/02.09.2019г.
          
Училищният   учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в VI  клас и съдържа седмичния и годишния брой   часове по учебните предмети
 
I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
   
ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ  ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
     
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
 
за 7. а клас
                                                                         
Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение:дневна
Организация на учебния ден: целодневна


   
Училищният учебен план е приет на заседание на  Педагогическия съвет - протокол № 10 / 02.09.2019г., съгласуван е с  обществения съвет към училището - протокол № 6 / 02.09.2019г. и е утвърден  със заповед на директора №171/02.09.2019г.
     
Училищният  учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в VII  клас и съдържа седмичния и годишния брой  часове по учебните предмети
 
I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”
С.ПРИСЕЛЦИ, ОБЩ.АВРЕН, ОБЛ.ВАРНА
e-mail: ou_priselci@abv.bg
тел. 05105/20-70
Утвърждавам:
Катя Петрова          
Директор на ОУ”Д-р Петър Берон” с.Приселци
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
НА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”
С.ПРИСЕЛЦИ

за периода
септември 2016 - септември 2020 г.

Стратегията за развитие на ОУ „Д-р Петър Берон” е създадена в съответствие с:
Ø    Закона за предучилищното и училищното образование ;
Ø    Държавните образователни стандарти;
Ø    Националния план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета;
Ø    Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства;
Ø    Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от вътрешното ни законодателство;
Ø    Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество;
Ø    Световната програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";
Ø    Закона за закрила на детето;
Ø    Националната стратегия на МОН за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища;
Ø    Плана за развитие на Община Аврен .
Раздел първи
Общи положения
Разработването на Стратегия за развитие е породена от необходимостта за постигане на по-високи резултати от образователната дейност, за модернизиране на образованието, за още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности.  
Разработването на стратегията позволява да се анализират взаимодействията на учeбното заведение с външната среда, като по този начин се извършва преглед и оценка на съществуващите стандарти и ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се недостатъци и потребности.
Методологията на разработване на стратегия изисква анализ и на наличните вътрешни ресурси, откриване на силните и слабите им страни. Това се постига чрез събиране на вътрешна информация, след чийто анализ се откриват тенденциите в развитието.
Разработването на стратегия допринася за ясното очертаване на пътя и насоките за развитие на учебното заведение, постигане на дългосрочните цели, ефективно и ефикасно използване на ресурсите, мотивиране на колектива на организацията.
Раздел втори
Анализ на състоянието на училището и външната среда
Кратки исторически данни:
ОУ”Д-р Петър Берон” в с.Приселци,общ.Аврен,обл.Варна е открито през 1885 год.Тогава е имало 30 деца,разпределени в четири отделения с учител Тодор Стоянов Керемедчиев.През 1897 год. броят на учениците достига до 60-70.
На 12 юли 1911 година са положени основите на новото училище,чието строителство завършва на 15 май 1912 година.Дотогава са използвани стаи в джамията и в частна къща.Новата сграда е от три класни стаи.
През 1925 год. прогимназията се закрива временно поради липса на средства.
През 1935 год. е извършено уедряване на общините – Приселци,Близнаци и Равна гора и на 15 септември е открит прогимназиален клас,а в следващите години прогимназията става пълна.
На 15.IX.1938 год. началният курс за първи път е в самостоятелни отделения.
На 15.IX.1986 год. е открита новата панелна пристройка с три класни стаи,учителска стая,директорски кабинет и училищен стол.
През 1988 год. е асфалтиран и дворът на училището като се създава и спортна площадка.
В училището всяка година се обучават между 120 и 160 ученици от 12 учители и директор.
През 1993 год. е монтирана парна инсталация в цялото училище.
През месец март 2001 година е открит компютърен кабинет, който след няколко години е разширен и обновен с нови компютри, локална мрежа и Интернет.
През последните няколко години е обновена цялата материална база— от PVC-дограма, саниране на цялата сграда и нов покрив до смяна на всички маси и столове с нови и бели дъски в стаите. Направен е ремонт на стола и оборудван мултимедиен кабинет. Възставено е локалното парно отопление.
Години наред, ученици изучаващи френски език, участват в седмицата на франкофонията и френския език и печелят областни и национални награди.
От няколко години  училище има и мажоретен състав, вокална група „Сладурани“, отбор по гимнастика „Пламъчета“.
Наши ученици ежегодно участват в международни, национални, регионални и общински конкурси и печелят множество награди.
Цялостната дейност на ОУ “Д-р Петър Берон” протича съгласно утвърдените от МОН учебни планове и програми. Резултатите от дейността му показват, че училището има място в системата на образование в региона и общината.
Най-голямото богатство на ОУ ”Д-р Петър Берон” са неговите ученици – умни, талантливи, любознателни, възпитани, както и учителите, които ги обучават. Педагогическият колектив се състои от правоспособни и квалифицирани учители, по-голямата част от които са с дългогодишен стаж и опит в системата на образованието.
Постигнати са успехи в следните направления:
-        подобрено е качеството на образователния процес, доказателство за което е по-високият успех по много учебни предмети спрямо минали учебни години;
-        педагогическите кадри търсят възможности да се квалифицират активно и целенасочено;
-        учениците участват успешно в общински, регионални и национални състезания и заемат призови места;
-        значителни са постиженията на училището в областта на спорта;
-        непрекъснато се обогатява и обновява материалната база въпреки недостатъчните финансови средства;
-        подобрено е взаимодействието с  родителската общественост, които са съпричастни към проблемите на училището и оказват ефективно съдействие за решаването им;
-        функциониращ и непрекъснато актуализиран интерактивен училищен сайт, който осигурява допълнителни възможности за взаимодействие и обмен на информациямежду учители, ученици и родители;
-        заздравява се взаимодействието между ОУ ”Д-р Петър Берон” и детските градини в района, като по този начин се осъществява приемственост детска градина – първи клас и се съдейства за безпроблемната адаптация на първокласниците;
-        подобрена е рекламната дейност и взаимодействието с медиите – отразяват се изявите на училището и се популяризира дейността му.  
Приемането на ученици в първи клас става по местоживеене, като  класният ръководител на бъдещите първокласници запознава родителите с материалната база и изискванията на учебното заведение.
Отпаднали от обучение и повтарящи ученици в ОУ ”Д-р Петър Берон” няма. Причините за наложените наказания   са свързани основно с отсъствия на учениците от училище и нарушаване на  Правилника за дейността в училище.
В училището не се обучават ученици със специални образователни потребности. Като основен и съществен  проблем в училище през последните години се очертава намаляващият  брой  ученици. Работи се съвместно с ЦДГ „Щурче” с.Приселци с  филиал ЦДГ „Морско конче” с.Близнаци и филиал ЦДГ ”Щастливо детство” с.Бенковски  за привличане на повече ученици за І-ви клас и излизане от създалата се ситуация.
През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:
Директор – 1; учители – 10; учители в ПИГ – 2; непедагогически персонал – 5; медицинси фелдшер – 1. От педагогическия персонал 2 учители са с ІV ПКС и 5 - с V ПКС.
В училището  няма текучество на учителски кадри. Това определено се отразява върху доброто качество на учебния процес.  
Раздел трети
         Стратегии и приоритети в развитието на ОУ“Д-р Петър Берон“ до 2020 г.
           1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
           2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.
           3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
           4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
           5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
           6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
           7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
           8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
ВИЗИЯ
           1.ОУ“Д-р Петър Берон“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище  с два етапа на основна образователна степен:
           - начален етап: 1. – 4. клас;
           - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.
2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
           3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
           4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
           5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
           6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
           7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
           8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
           9. Ще продължим да работим активно по програми и проекти, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.
           10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“,Move week“, както и ще се включим в нови такива.
           11. Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден.
           12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
           13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на населени места, от които имаме ученици и на родината ни.
Ценности и приоритети в развитието
- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.
- Формиращо оценяване и самооценяване.
- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.
- Висок професионализъм на педагогическия екип.
- Ефективна управленска дейност
- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.
- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.
Главна цел на стратегията
- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.
- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.
- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.
- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.
- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.
- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.
           Ръководни принципи в дейността на учиищната общност
- Разширяване на автономността на субектите в училище.
- Хуманизация на процеса на образование.
- Иновативност и творчество.
- Толерантност и позитивна етика.
           Финансово осигуряване на изпълнението на Стратегията
 • Подобряване на дейностите по финансово     осигуряване на училището за     реализиране стратегическите цели, като се залагат приходи от бюджета на общината, така и  от собствени средства, осигурени от     извършване на допълнителни дейности и от дарения.
 • Подобряване процеса на бюджетиране, като се     въведат механизми за икономично, ефективно и ефикасно разходване на     ресурсите;
 • Използване     на извънбюджетните средства за дофинансиране на дейностите по реализиране     на стратегията, участие в целеви програми.     
 • Въвеждане     на политики и процедури за опазване на собствеността и активите на     учебното заведение.
Раздел четвърти
     Идеи и дейности за реализиране на стратегиите и приоритетите в изпълнение на мисията и постигане на визията /план за действие     
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:
Раздел пети
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩЕТО
/изм. от 15.09.2017г./
ОУ“Д-р Петър Берон“ да се като училище, предоставящо качествено образование и ползващо се с доверието на ученици, родители и общественост.
Мисия:
Подготвяме ученици в основната образователна степен, които да се реализират според желанията и наклонностите си.
Ценности:
1. Качество на предлаганото от училището образование;
2. Равни възможности за нашите ученици , уважаване на тяхната индивидуалност, развитие на най-доброто у тях;
3. Доверие едни на други за това, че използваме открита и прозрачна процедура спрямо всички ученици ;
4. Насърчаване към учене през целия живот, чрез създаване на умения и нагласа за самооценка, желание и отговорност за непрекъснато развитие;
5. Обединение на членовете на колектива около общи идеи и ценности;
6. Сътрудничество в колектива на училището и с други училище, висши училища, родителска общност, общественост и др.
Цел на управляване качеството на училището:
Комплексно подобряване качеството на предлаганото образование и обучение в отговор на бързите промени в обществото, прозрачна визия, разпознаваемост и конкурентноспособност, подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик и организационно развитие на училището.
Области на самооценяване:
1. Управление на институцията, което включва:
• Ефективно разпределение, използване и управление на ресурсите за повишаване качеството в училището;
• Лидерство;
• Стратегии и планиране;
• Взаимодействие на всички заинтересовани страни;
2. Образователен процес, който включва:
• Обучение;
• Възпитание и социализация и резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всеки ученик;
• Подкрепа на деца със специални образователни потребности;
• Превенция от отпадане от системата на образованието.
Методика, която ще се използва по време на самооценяването:
Методиката на самооценяването, която ще се използва през учебната година ще бъде подчинена на установяване нивото и качеството на предлаганото образование в училището, комплексното му подобряване и очертаване на областите, които се нуждаят от подобрение. В методичната част ще се търси разнообразие в използвания инструментариум.
План – график
за провеждане на дейностите по самооценяване през учената 2017/2018 г.
Заключение
Стратегията за развитие  се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и Община Аврен и спецификата на учебното заведение.
Стратегията за развитие е  приета на заседание на ПС №10/ 01.09.2016г. и утвърдена със заповед №  РД-07-132/ 01.09.2016г.  на Директора на учебното заведение.  
Стратегията за развитие подлежи на актуализиране.
Стратегията за развитие е  основание за съставяне на годишен план за дейността.
.............................................................................................................................................

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  “Д-р ПЕТЪР БЕРОН”-с.ПРИСЕЛЦИ,общ.АВРЕН,обл.ВАРНА

ГОДИШЕН    ПЛАН  ЗА  ДЕЙНОСТТА  
 
НА  ОУ“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“
 
 
ЗА  УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА
 
 

Р А З Д Е Л I
 
 
АНАЛИЗ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА УЧЕБНА  2018/2019 год.
 
 
 
           Цялостната дейност на ОУ”Д-р Петър Берон” през учебната 2018/2019 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи.В училището се обучаваха 126 ученици, които бяха разпределени в 7 самостоятелни паралелки.Те се обучаваха от 13 учители /в това число и директорът/ .От тях 13 са с висше образование и с ПКС.
 
           Запазеният брой на паралелките и на броя на учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж.В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно – възпитателния процес.Постигнатите много добри резултати от ОВП са благодарение на създадените добри условия.
 
           На 100% завършилите VII клас продължават образованието си.
 
           Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици е проблем за педагогическия колектив.
 
           Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникналите проблеми.Той отговорно отстояваше професионалните си ангажименти.На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най – пълно реализиране на целите на образователно – възпитателния процес. Учителите посетиха квалификационни форми на училищно,общинско, регионално и национално ниво.
 
           Средният успех на училището е много добър 4,77
 
Р А З Д Е Л ІІ
 
 
ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 
ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2019/2020 Г.
 
 
МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
 
 
           Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на демократичните ценности; адаптиране на учебните планове към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Създаване на предпоставки за свободно развитие на личността на ученика и развитие на индивидуалните му способности.Съхраняване и популяризиране на  българския фолклор и българските традиции.
 
Технологията за успеха се основава на професионализма,на многовариантното мислене, свободната конкуренция на равнопоставени идеи, толерантност в екипната работа и модел за ефективната комуникация.
 
 
 
ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
 
 
           Утвърждаване на ОУ”Д-р Петър Берон” като конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия; обособяването й като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на ОВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
 
 
 
 
 
ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
 
 
 
Основна цел на работата през 2019/2020 г.:
 
 Да продължат целенасочените усилия на колектива за издигане на качеството на образователно-възпитателния процес чрез:
 
   повишаване на нивото на дисциплината на учениците и намаляване на отсъствията;
 
   повишаване на ефективността на учебно-възпитателната работа с по-широкото прилагане на съвременни методи и образователни технологии;
 
   индивидуален подход в работата и възможности за изява на учениците в извънкласни форми;
 
   съизмерване на резултатите с най-добрите постижения, по обективни критерии;
 
   повишаване на мотивацията на учениците за учене и насърчаване за лична изява на всеки от тях;
 
   развитие на «проектно мислене» и включване в работа по проекти;
 
    засилване на работата върху превенцията на детската престъпност по отношение на разпространението и употребата на наркотични вещества в районите на училище;
 
    прилагане на разработената процедура за недопускане на фиктивно записани ученици;
 
     прилагане на стратегията за развитие на ОУ „Д-р Петър Берон
 
 
 
СТРАТЕГИИ И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
 
 
 
Защита правата на всяко дете, съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Република България.
 
Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.
 
Защита личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.
 
Обогатяване творческата и професионална дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновационни форми и методи на работа.
 
Създаване на стройна организация на ученическия труд в целодневни условия и уместно ангажиране на свободното време на учениците извън училище.
 
Превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност.
 
Разгръщане на творчеството и новаторството,включително и предприемачеството при всички степени на образованието.
 
Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление;
 
Повишаване  качеството на подготовката на учениците.
 
Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 
Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
 
Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 
Обогатяване на материалната база.
 
Интеграция на ученици със СОП и от етнически малцинства;                                   
 
Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
 
 
 
 
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО
 
 
 
Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;
 
Финансово управление и контрол;
 
Гражданско образование;
 
Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ;
 
Привличане и приобщаване на  родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на Обществения съвет като орган, подпомагащ цялостната ОВП.
 
Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с международни образователни програми на различни неправителствени организации.
 
Изготвяне на годишни разпределения съобразно изискванията на новия закон
 
Засилване на контактите между родителите и класните ръководители с цел повишаване на взаимната информираност за работа с проблемните ученици и намаляване на агресията и насилието в училище;          
 
Използване на електронните учебници за преподаване с цел по-добра мотивация на ученика за учене.
 
 
 
Р А З Д Е Л ІІІ
 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ,СТРАТЕГИИТЕ И  ПРИОРИТЕТИТЕ
 
 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОВП
 
 
АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
 
           
 
           1.Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците                                               
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок:20.09.2019г.
 
           2.Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок:20.09.2019г.
 
           3.Изготвяне на Списък – Образец № 1 за учебната година
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок: до 16.09.2019г.
 
           4.Преглед на задължителната документация за началото на учебната година
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок: до 30.09.2019г.
 
           5.Издирване на деца подлежащи на задължително обучение
 
                                                                                  Отг:класните р-ли
 
                                                                                  Срок:16.09.2019г.
 
           6.Планиране на :
 
           P броя на постъпващите първокласници
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок:март 2019г.
 
           P нуждите от педагогически кадри
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок:постоянен
 
           P необходимата учебна и училищна документация
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок:м.II,V
 
     7.    Координиране и взаимодействие с:
 
   
 
P Легитимни институции-във връзка с осигуряване на безопасни условия на    обучение, възпитание и труд
 
P  РЗИ-във връзка с одобряване на седмичното разписание за провеждане на учебно-възпитателния процес
 
P   КАТ-организация и съдействие при обучението по „Безопасно движение”
 
P Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с неправителствени организации, фирми, общински организации.
 
 
 
СОЦИАЛНО – БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
 
 
1.Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.
 
Отг:учители по ИТ                                                Срок:септември2019 г.
 
 
           2.Изпращане на седмичното разписание в РЗИ за одобрение
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок:09.09.2019г.
 
           3.Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество
 
                                                                                  Отг:преподавателите
 
                                                                                  Срок:постоянен
 
           4.Определянето на приоритетите при придобиването на МТБ и тяхното йерархично подреждане
 
                                                                                  Отг:преподавателите
 
                                                                                  Срок:м.ноември
 
           5.Задоволяване на най – неотложните потребности от учебно – технически средства
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок:м.октомври
 
           6.Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи
 
                                                                                  Отг:Бедри
 
                                                                                  Срок:м.октомври
 
           7.Планиране на строително – ремонтните работи
 
                                                                                  Отг:директор
 
                                                                                  Срок:м.юни
 
           8.Провеждане на медицински прегледи на учениците
 
                                                                                  Отг:медицинско лице
 
                                                                                  Срок:м.октомври
 
           9.Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес
 
                                                                                  Отг:директора
 
                                                                                  Срок:м.ноември
 
           
 
 
ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА
 
 
           1.Тържествено откриване на новата учебна година
 
                                                                                  Отг:Йорданова
 
                                                                                  Срок:16.09.2019г.
 
           2.Ден на народните будители
 
                                                                                  Отг:Йорданова, Шопова
 
                                                                                  Срок:31.10.2019г.
 
           
 
                                                                                  
 
           3.Коледни тържества
 
                                                                                  Отг:Кл.р – ли
 
                                                                                  Срок: декември 2019г.
 
           4.Обесването на Васил Левски
 
                                                                                  Отг:Шопова
 
                                                                                  Срок:19.02.2020г.
 
           5.Трети март – Ден на Освобождението на България
 
                                                                                  Отг:Йорданова, Шопова
 
                                                                                  Срок:02.03.2020г.
 
           6.Патронен празник на училището
 
                                                                                  Отг:Худ.творческа комисия
 
                                                                                  Срок:21.03.2020г.
 
           7.Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
 
                                                                                  Отг:Александрова, кл.р-ли
 
                                                                                  Срок:24.05.2020г.
 
           
 
           8.Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България        2 юни
 
                                                                                  Отг:Шопова
 
                                                                                  Срок:02.06.2020г.
 
           9.Закриване на учебната година
 
                                                                                  Отг:Йорданова
 
                                                                                  Срок:30.06.2020г.
 
 
 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ И КОНКУРСИ
 
 
           1. Изложба на детски рисунки и проекти изработени в часовете по технологии и предприемачество
 
                                                                                  Отг:Василева
 
                                                                                  Срок:постоянен
 
2.Изложба "Български коледни обичаи и традиции"
 
                                                                      Отг:Димитрова
 
                                                                      Срок: 20.12.2019г.
 
3. Конкурс за най-красива коледна картичка,табло и сурвакница
 
                                                                                  Отг:Василева
 
                                                                                  Срок:20.12.2019г.
 
           
 
           4.Конкурс и изложба на мартеници
 
                                                                                  Отг:Василева
 
                                                                                  Срок:01.03.2020г.
 
5.Конкурс за най-оригинално великденско яйце /сувенир/                                                                                                                         
   Отг:Василева
 
                                                               Срок: м.ІV 2020г.                                        
6.Изложба на изделия от отпадъчни материали                                                 
Отг:Димитрова                                                                                                                              
Срок: м.ІV-V.2020г.                       
7.Конкурс,посветен на националния празник -3. март  - изработване на  макети на исторически забележителности,исторически книжки и др.                                                                                                                                            
Отг.: Василева                                                                                                                                  
Срок: м.ІІ-ІІІ.2020г.                                
 
 
ЕКСКУРЗИИ
 
 
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ /теми и форми на вътрешно методическата и педагогическа дейност/
 
           1.Теми
 
 
„Обучението по компютърно моделиране“
 
Плътност и натоварване в урока и в извънурочните форми по физическо възпитание и спорт
 
 
● „Реализиране на мотивиращо обучение по математика“
 
 
„Променени нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование’’
 
„Дейностите по интереси в групите за ЦДО’’
 
„Акценти на прехода IV-V клас“
 
„Ефективно използване на възможностите на дидактичните игри като средство за формиране на практически умения и компетентности у учениците”
 
 
 
 
 
           2.Форми
 
           Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; научно- практически конференции и др.
 
 
           3.Дейности
 
           Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището.Към него са приложени плановете на методическите обединения и предметните комисии.
 
 
 
КОНТРОЛНО-РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ “Д-р ПЕТЪР БЕРОН”” С. ПРИСЕЛЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.
 
 
НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В УЧИЛИЩЕТО:
 
 
   
 • учебно-възпитателна;
 •  
 • квалификационна;
 •  
 • административно-управленска;
 •  
 • социално-битова      и стопанска;
 •  
 • финансова.
 
      Осигуряване на условия за осъществяване на държавната политика в областта на образованието. Постигане на държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни документи.
 
 
Задачи на контролната дейност
 
   
 1. Осигуряване      на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране целите      на учебно-възпитателнияпроцес.
 2.  
 3. Създаване      на условия за повишаване       активността на учениците в учебно-възпитателната работа.
 4.  
 5. Опазване      и обогатяване на материално-техническата база.
 
 
Обект и предмет на контролната дейност
 
   
 1. Учебната      дейност на учениците и техните учебни резултати.
 2.  
 3. Учебно-преподавателската      /педагогическа, методическа, организационна/ и квалификационна дейност на      учителите.
 4.  
 5. Дейността      на възпитателите и педагогическия съветник.
 6.  
 7. Работата      на обслужващия и помощния персонал.
 8.  
 9. Косвен      контрол върху организации, свързани с училищните дейности.
 
 
 
Методи и контрол
 
   
 1. Непосредствени      наблюдения.
 2.  
 3. Проверка      на документацията , свързана с осъществяването на различни дейности в      училище.
 4.  
 5. Прилагане      на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на      резултатите от дейността на      учениците,учителите,възпитателите,помощник-директорите и помощния и      обслужващия персонал.
 
 
Организация на контролната дейност,относно:
 
1 .Прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти,на нормативните и поднормативни актове в средното образование.
 
2 .Спазване на училищния правилник,правилника за вътрешния трудов ред в училището и трудовата дисциплина.
 
3 .Спазване на седмичното разписание.
 
4. Учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети съвместно с инспектори от РУО  и МОН.
 
5. Изпълнението на решенията  на педагогическия съвет .
 
6. Дейността на административния и помощен персонал.
 
7. Административната и стопанската  дейност.
 
8. Обхвата на децата , подлежащи на задължително обуение.
 
9. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 
10. Изпълнение на наложените наказания.
 
11. Изпълнение на бюджета.
 
12. Готовността за действие в екстремни ситуации.
 
 
 
   ВИДОВЕ ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ, ОБЕКТИ
 
  ФОРМИ, СРОКОВЕ
ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС
 
 
1.Заседание №1
 
-приемане План за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия;       
 
- приемане План на училищната комисия за БППМН;
 
- приемане на Пан за насърчаване и повишаване на грамотността ;
 
- приемане План за управление на взаимодействието между училищна и семейна среда
 
- приемане на План за сигурност и действие при терористичен акт
 
-  приемане на правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на учениците от училище
 
                                                                                 Срок:20.09.2019г.
 
Отговорник:директора
 
Утвърждава:ПС     
 
                                                                         
 
2.Заседание № 2
 
-приемане План за защита при бедствия,аварии и пожари на пребиващите в училището;
 
           -запознаване с План за контролната дейност на директора
 
           
 
 
Срок: 10.10.2019г.
 
Отговорник:директора
 
Утвърждава:ПС                                                                               
 
 
3.Заседание № 3
 
-отчитане на резултатите от проведените тестове за входящо ниво на учениците и набелязване на мерки за повишаване на резултатите от  ОВП
 
                                                                                      Срок:07.11.2019г
 
Отговорник:директора
 
 
4.Заседание № 4
 
-проблеми по прибиране и задържане на ученици за училищно обучение до 16-годишна възраст-мерки;
 
- приемане План за отбелязване на Коледните и Новогодишни празници;
 
- отчитане на контролната дейност на директора от персоналните проверки.
 
Срок:12.12.2019г.
 
Отговорник:преподавателите
 
5.Заседание № 5
 
-предложения за награждаване и наказание на ученици
 
                                                                                             Срок:23.01.2020г.
 
                                                                                             Отг:кл.ръководители
 
6.Заседание № 6
 
-информация за резултатите от първия учебен срок;
 
-отчет за работата в групите за ЦДО;
 
-отчет за изпълнението на взетите решения от ПС;
 
-определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване на изискванията на нормативните актове – план – прием за учебната 2020/2021г.
 
Срок:м. II .2019г.                                                                              Отговорник:директора
 
Утвърждава:ПС                                                                               
 
7.Заседание № 7
 
           -определяне на номинациите за „Учител на годината“ и „Ученик на годината“
 
Срок:м.ІV.2020г.
 
Отговорник:кл.р-л.
 
 
 
8.Заседание № 8
 
-информация за резултатите от УВР през учебната 2019/2020г.
 
-отчет на координатора за подкрепа за личностно развитие
 
-отчет на УКБППМН
 
Срок:м.VІІ.2020г.
 
Отговорник:директора
 
 
9.Заседание № 9
 
-приемане План за откриване на учебната  2020/2021 г.;
 
-приемане  на Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 г.;
 
-приемане на дневното разписание на училището и разпределение на часовете;
 
-разпределение на кл.ръководство;
 
-приемане на  ИУЧ;
 
-приемане на ФУЧ
 
-модулите по ФВ и спорт;
 
-избор на постоянни училищни комисии;
 
-предложения за актуализиране на Стратегията за развитие на училището;
 
-приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище;
 
-приемане План за квалификационната дейност;
 
-приемане на седмично разписание на часовете;           
 
- приемане на критерии към показателите за определяне оценка на труда на педагогическите специалисти;
 
- определяне състава на комисията, която да направи оценка на труда на педагогическите специалисти;
 
- определяне на неучебен ден във връзка с патронния празник на училището
 
- приемане на Програма за целодневна организация на учебния ден
 
- приемане на политики
 
- приемане на формите на обучение, по които могат да се обучават ученици в училището
 
 
 
           
 
Срок: 02.09.2020г
 
Отговорник:директора
 
Утвърждава:ПС                                                                               
 
 
10.Заседание № 10
 
-приемане Правилника за дейността на училището;
 
-приемане на Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;          
 
-утвърждаване графика за дежурството на учителите;
 
           -запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред;
 
-приемане Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
 
-приемане  Годишен план за дейността на училището;
 
-приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието;
 
-приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
 
- приемане на мерки за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на учениците в училище;
 
- приемане на Механизъм за превенция и интервенция на тормоза и насилието в училище, план за работата на училищния координационен съвет;
 
- приемане на система от показатели и символи на показатели за определяне на качествена оценка на учениците от пъри до трети клас;
 
- годишен отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на училището;
 
- приемане на План за дейността на училището по безопасност на движение
 
                                                                                        Срок:09.09.2020г
 
Отговорник:директора
 
Утвърждава:ПС                                                                               
 
 
 
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С
 
ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА.
 
 
А.Интеграционни връзки
 
           1.Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения
 
           2.Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите
 
           3.Обогатяване на съвместната дейност и сътрудничество със Сдружение „Приселци 21”
 
           4.Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни за училището
 
           5.Участие в регионални, национални и международни проекти, програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти
 
           6.Установяване на по – тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база на училището
 
           7.Активизиране на връзките със следните институции:
 
           P Регионална служба за пожарна безопасност и защита на населението
 
           P Детска педагогическа стая
 
           P Нестопански организации
 
           P Висши учебни заведения
 
           P Медии
 
           P РЗИ
 
           8.Съвместна дейност с:
 
           P полиция, съдебна власт и прокуратура
 
           P здравеопазване
 
           P общинска администрация
 
           P РИО
 
           P спортни клубове и дружества
 
           P регионален център за ученически отдих и туризъм
 
           P социално – педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението
 
           P педагогически консултативен кабинет
 
Б.Взаимодействие с родителите
 
           1.Осъществяване на взаимодействие с родителската общност
 
           2.Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база
 
           3.Съдействие на родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия
 
           4.Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите
 
           5.Изготвяне на табло за информация на родителите
 
           6.Провеждане на родителски срещи
 
 
ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА УКБППМН
 
 
І.Мероприятия в училище.
 
1.Да се изготви списък на учениците , които са участвали или имат склонност към извършване на противообществени прояви.
2.Всички учители и помощен персонал да се запознаят с имената на тези ученици,с цел по-голямо и специфично внимание към тях  и техните прояви.
3.Да се проведат срещи с всеки ученик от списъка и да се направи опит за обяснение на причините за поведението на ученика: лични,семейни,училищни,приятелски и др.
4.На срещите с учениците да обяснят  тежките последици за бъдещето на човек с противообществени прояви,обяснението да се съпровожда с примери за такива хора, започнали с малки прояви и стигнали до големи престъпления.
5.Да се проведат срещи със същите ученици,на които да присъстват техните родители, за да се потърси пътя за едновременно действие между ученици, учители и родители за въздействие върху ученика и предотвратяване на противообществените прояви.
6.В часа на класа учителите да запознаят класа с учениците, на които трябва да се оказва помощ за предотвратяване на противообществените прояви.
7.Да продължи изнасянето на етични беседи в ЧК, свързани с престъпността,противообществените прояви и наказанията за тях.
8.Периодично, на ПС на училището, комисията да дава отчет за своята работа и да информира за евентуални прояви на ученици от училището.
ІІ. Мероприятия с други органи,граждани и организации.
1.Да се осъществяват връзки с кметство с.Приселци за извършване на едновременни действия между училище и кметство с учениците и техните родители, извършили или склонни към противообществени прояви.
2.Да се осъществи връзка с ДПС и да се получи информация има ли ученици от ОУ”Д-р Петър Берон””, заведени като обществено проявили се лица.
3.При сериозни прояви на учениците да се потърси помощта на органите на Полицията за съвет и помощ,, как да се процедира с такива ученици и евентуалното им изпращане в специални училища.
4.Да се изнесе лекция пред учениците от специално поканен лектор, свързана с противообществените прояви.
5.Периодично да се осъществяват срещи с жители на с.Приселци, с.Бенковски,с.Болярци,с.Равна гора,с.Близнаци и с.Китка, които могат да помогнат в работата с тези ученици и техните родители.
6.Да се търси помощта на читалищата за ангажиране на учениците в техните мероприятия, за уплътняване на свободното им време.
ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП, ОХРАНА
НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ.
1.Часовете по БДП да се провеждат в ЧК
2.Учителката на І клас, съвместно с родителите да определи най-безопасното място /път/  за превеждане на учениците до училище и дома.
3.В края на учебните занятия учениците от всички класове да бъдат извеждани до улицата, а пътуващите да се изчакват до качването им в автобуса.
4.Всички учители без изключение да припомнят на учениците в последния час от деня  правилника за уличното  движение.
5.В първите часове по физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество,физика и астрономия и химия и опазване на околната среда да се проведе инструктаж с учениците по безопасни  условия на възпитание и обучение – 2 пъти в годината.
6.Часовете при защита при бедствия и аварии се провеждат в ЧК.
7.Да се проверят и от ремонтират пожарогасителите и кофпомпите.
Срок:30.09.2019 г.
Отговорник:комисията
    8.Да се издадат заповеди свързани с ППО.  
 Срок:30.09.2019г.                                                              
Отговорник:директора
    9.Организацията на обучението по ГЗ се осъществява от директора със съдействието и участието на отдел “ГЗ” към Общината, специалисти от БЧК и се контролира от РУО-гр.Варна
    10.Занятията се водят ЧК от класните ръководители.
    11.Директора на училището отговаря за цялостната организация, изпълнение и контрол на дейностите по плана за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд.
    12.Директора на училището организира запознаването на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал, като:
         а/се проведе инструктаж по безопасни условия на обучение и възпитание с учениците в първите часове по физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество, домашен бит и техника, технологии, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда в началото на всеки срок;
 
         б/като се проведе инструктаж с педагогическия  и непедагогическия персонал на всеки 3 месеца.
 
в/като се проверяват всички уреди и съоръжения, както и физкултурните  пособия по отношение на тяхната безопасност.        
 
За констатирани нередности се изготвят протоколи.
 
Срок:30.09.2019г.
 
Отговорник:директора
 
 
 
 
м. ІХ.2019г.
 
с. Приселци                                                                         ДИРЕКТОР: ………………
 
                                                                                                                     /К.ПЕТРОВА/

...............................................................................................................................................................................................................................................

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”
С.ПРИСЕЛЦИ, ОБЩ.АВРЕН, ОБЛ.ВАРНА
e-mail: ou_priselci@abv.bg
тел. 05105/20-70
УТВЪРДИЛ:
К.Петрова
Директор на ОУ”Д-р Петър Берон”

П Р О Г Р А М А
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  НА РАННОТО  НАПУСКАНЕ  НА УЧИЛИЩЕ
1.Необходимост от програмата
           Преждевременното напускане на училище е сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план. Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на учениците.
Необходимо е въвеждане на система в дейностите по превенция на отпадането и готовност за посрещане на нови предизвикателства, свързани с предпоставки за отпадане на ученици ( социални и икономически фактори, процеси на миграция, честа смяна на местоживеенето и др.)
Анализ на влиянието на причини, водещи до  отпадане от училище
1. Икономически причини
Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността поставят много деца в затруднени условия, водещи до повишен риск от отпадане от училище. В резултат на финансовите и икономически затруднения много деца са принудени да помагат на семействата си, което води до прекъсване на присъствието в училище или до нарушаване на участието им в учебния процес.
2. Социални причини
Свързват се с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежение и кризи в семейството, отрицателно въздействие на домашната среда, функционална неграмотност или ниско образование на родителите, непълни семейства, деца и ученици в риск от извършване на противообществени прояви, ученици с поведение, което е трудно или е в конфликт със закона, домашно насилие, незачитане правото на избор на децата, налагането на строги наказания.
3. Образователни причини
Обхващат широк кръг проблеми: трудности в усвояването на учебното съдържание, навиците за учене, негативни нагласи на участниците в образователния процес и липсата на мотивация, качеството на учебниците.
Трудностите при овладяването на български език и изграждането на пълноценни речево-комуникативни умения у учениците от етническите малцинства водят до социалната им изолация в училищната общност също са предпоставка за преждевременното напускане на училище.
4 Етнокултурни причини
Етнокултурното многообразие в съвременната българска образователна система се изразява в специфичните етнически, религиозни и езикови измерения. Формираните различия в условията на ранната социализация рефлектират върху процесите на вторичната (институционална) социализация на децата в процеса на обучението. Етнокултурните причини са рискови и е необходимо да бъдат идентифицирани, анализирани и едновременно с това да бъдат прилагани адекватни мерки за тяхното неутрализиране. В образователната практика липсва достатъчна чувствителност към етнокултурните характеристики на децата, което повишава риска за преждевременно напускане на училище.
2.Цели на програмата
Обща цел Създаване на подкрепяща среда за учениците  в училище
Подцели:
1.Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност
       Индикатор за постигане – намаляване броя на неизвинени и извинени отсъствия
2.Създаване на положителни нагласи към учебния процес
Индикатор за постигане – успеха на застрашените ученици
3.Очаквани резултати
1.Намаляване  броя на безпричинните отсъствия
2.Мотивирани за учебен труд ученици
3.Повишаване на успеха
4.Задържане на настоящото състояние на липса на отпаднали ученици
5. Засилен интерес от страна на ученици и родители  към целодневна организация на обучението в групите за ЦДО
6.Мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на интерес в съответната област и за осмисляне на свободното време
4.Обхват на програмата
Ученици от I до VII клас, които са застрашени от отпадане по различни причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и липсват форми за социална подкрепа;
В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като смисъл на превенция.
5.Дейности, форми и методи за реализиране на програмата
5.1.Дейности
5.1.1. Картотекиране на ученици в риск с превенция за задържането им в училище.
5.1.2. Индивидуална работа от страна на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици.
5.1.3.Своевременно информиране на родителите за успеха и отсъствията на учениците.
5.1.4.Изпращане на уведомителни писма до дирекция Общинска администрация за ученици, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия.
5.1.5.Търсене на съдействие по компетентност от различни институции за ограничаване  на проблема с отпадането на учениците от училище.
5.1.6.Осигуряване на безплатни закуски за учениците от I - IV клас.
5.1.7.Осигуряване на плод и млечни продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.
5.1.8.Предоставянето на безплатни учебници и учебни помагала от I до VІІ клас  -  предпоставка за намаляване риска за отпадане от училище.
5.1.9.Диалог със семействата на застрашените от отпадане деца.
5.1.10.Беседи в часа на класа.
5.1.11.Превантивна дейност на училищната комисия за превенция на противообществените прояви.
5.1.12.Обхождане на домовете, поддържане на тесни контакти с родителите или близките, които се грижат за децата.
5.1.13.Ангажиране на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и мероприя.
5.1.14.По-широкото приложение на компютъра и на интерактивни методи в образователно-възпитателния процес, работа по различни проекти с включване на учениците.
5.1.15.Осигуряване на атрактивна и приятна обстановка в класните стаи.
5.1.16.Повишаване на ефективността от дейността на педагогическия състав за намаляване на отпадането на учениците от училище.
5.1.17.Ангажиране на родителите в кариерното ориентиране на тяхното дете  – ключов елемент в подхода за превенция на ранното отпадане на децата от училище.
5.1.18.Осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището.
5.1.19.Обхващане на децата в групи за ЦДО и осигуряването на целодневно обучение със специализирана педагогическа подкрепа.
5.1.20.Активизиране на ученическото самоуправление
5.1.21. Предприемане на процедура за издаване на наказателни постановления от кмета на общината за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си  в училище.
5.2.Форми и методи за работа с деца, застрашени от отпадане
5.2.1.Прилагане на нови подходи в работата с родителите – алтернативни родителски срещи.
5.2.2.Ангажиране на родителите – овластяване и ангажиране на родителите за активно участие в училищния живот, чрез създаване на родителски клуб, който регулярно реализира срещи свързани с активния училищен живот на децата и помага в работата по случаи на застрашени от отпадане деца.
5.2.3.Активизиране на учениците – чрез създаването на ученически парламент и активната му дейност по превенция на отпадането, чрез въвеждането на практиката на „ученици – наставници“ и други;
5.2.4.Въвеждане на интеркултурно и интерактивно образование
5.2.5.Изготвяне на личен профил на застрашените от отпадане ученици
5.2.6. Създаване на толерантна учебна среда
5.2.7.Помощ за усвояването на учебният материал и при затруднения
5.2.8.Осигуряване на място, където могат да споделят проблемите си
5.2.9.Осигуряване на помощ при проблеми с родителите, когато те възпрепятстват посещението  училище
5.3.Форми на сътрудничество с родителите
5.3.1. Съобщения до родителите.
Те имат за цел да поддържат непрекъснато общуване между двете институции и да подхранват доверието между тях. Те държат родителите не само информирани и съпричастни, но и отговорни към живота на училището. За децата те са знак за взаимодействието между двете институции и значимостта, която имат за тях, те са символ на детската ценност.
5.3.2.Интернет сайт.
Той има информационен характер и съдържа информация за извършеното в училището за определен период.
5.3.3.Посещения по домовете.
Тяхната задача е на основата на откритост и познаване от учителите на семейството, на условията (материални, културни и социалнопсихо-логически), при които расте и се развива личността, да се изгради доверие и разбиране между двете институции.
5.3.4. Консултации.
Те имат двояко значение: родителите да бъдат подпомогнати (запознати, посъветвани, да участват в беседа) от професионалисти - педагози за участие в определени сфери от дейността на училището и класа/паралелката както и да участват пълноценно в обсъждането на важни въпроси за възпитанието и обучението на децата им.
5.3.5. Родителски срещи.
Те са традиционна  форма на взаимодействие на училището и семейството. На родителските срещи се прави общ преглед на дейността на училищния клас/паралелка за определен период от време.
5.3.6. Родители-доброволци.
Доброволният труд на родителите има различни педагогически измерения. В частност значимо е това, че учи и възпитава родителите на родителство и на сътрудничество с училището, а учителите – да виждат по-широк смисъл
на работата си. Доброволният труд е и граждански пример за децата.
Утвърдил:
Катя Петрова
Директор на ОУ”Д-р Петър Берон
Мерки за повишаване качеството на образованието
I.                ЦЕЛ.
   Целта на настоящият документ е предложи мерки за повишаване качеството на образование в училището. Мерките не бива да се разглеждат едностранно, а да бъдат многоаспектни и да обхващат както учители и ученици, така и средата на обучение.
II.              ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
    Управлението на образователно-възпитателния процес в ОУ „Д-р П.Берон“ с. Приселци, общ. Аврен е с високо качество, което се дължи на професионалната квалификация на преподавателите и добрата мотивация на учениците към учебния процес и учебната среда. Това е видно от резултатите, постигнати на външно оценяване, олимпиади, конкурси, състезания, проекти и др.
 Отчитайки целите на училището, заложени в стратегията се предвиждат следните мерки за поддържане и повишаване качеството на образованието в училището:
1. Мерки свързани с учителите.
    1.1. Повишаване на квалификацията на преподавателите.
    1.2. Повишаване мотивацията на учителите.
    1.3. Насърчаване на комуникацията между учителите.
    1.4. По – добра организация и планиране на урока.
    1.5. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.
    1.6. Точно и ясно формулиране и спазване на критериите за оценка на знанията, уменията и компетентностите на учениците.
     1.7. Развиване на позитивно отношение учител-ученик.
2. Мерки свързани с учениците.
      2.1. Активна страна в учебния процес.
      2.2. Политики за подкрепа на гражданското, здравното и интеркултурното образование.
     2.3. Обратна връзка с учениците.
     2.4. Развиване на позитивно отношение ученик-ученик.
     2.5. Затягане мерките за присъствие на учениците.
     2.6. Ефективни мерки за поддържане на дисциплината.
     2.7. Осигуряване на възможност за образование в различни форми на обучение.
     2.8. Мотивиране на учениците за участие в състезания, олимпиади, конкурси и др.
     2.9. Осигуряване на целодневна организация на учебния процес.
     2.10. Поставянето на деца, чийто майчин език не е български в подходяща интегрираща среда, недопускаща разделение по езиков, етно-културен или друг признак.
          2.11. Да се изгради система за работа със застрашените и проявяващи агресия ученици.
2.12. Да се създаде стройна система за сътрудничество с основния фактор – семейството, като за целта се консултират родителите при осъществяването на педагогическия контрол върху децата им, изпращат  се известия и се провеждат  лични  срещи с родителите на проявяващите агресия ученици
3. Мерки свързани с училищната институция.
     3.1. Подобряване на МТБ.
     3.2. Използване на съвременни ИКТ в учебния процес.
     3.3. Осигуряване на интерактивно обучение.
     3.4. Функционираща вътрешна система за управление и контрол на качеството на образованието и обучението в училище.
     3.5. Механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.
     3.6. Реализиране на училищни, национални и проекти.
     3.7. Активно взаимодействие с Училищното настоятелство.
     3.8. Ефективно взаимодействие училище-семейство.
     3.9. Организиране на извънкласни форми на обучения на учениците.
     3.10. Повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в образователния процес чрез въвеждане на материални и морални стимули и създаване на добри условия за професионални изяви;
     3.11. Повишаване на ефективността на административното обслужване – прилагане на правила за работа и изграждане на електронен достъп до училищната администрация;
         3.12. Формиране на чувство на принадлежност на учениците към училището
         3.13. Да се поддържат и развиват традициите, които придават колорит на вътрешно – училищния живот
         3.14.Изграждане на система от символи и ритуали.
4. Мерки, ориентирани към социалните институции и обществения съвет
4.1.Съдействие от страна на обществения съвет за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства  за изграждането и поддържането на материално-техническата база
4.2.Съдействие от страна на обществения съвет за реализирането на извънкласни и извънучилищни форми, за организиране на обществеността за подпомагане на училището            
4.3.Да се търси съдействието на Отдел „Закрила на детето” при възникнали проблеми по прибиране и задържане на децата, подлежащи на задължително обучение, и  при работата с родители на застрашените от отпадане ученици
5. Мерки, ориентирани към неправителствени организации
5.1.Съвместно с читалището да се ангажират децата  през свободното си време в танцова трупа, занимания по интереси и др.
5.2.Продължаване на съвместните дейности с НПО по разработването и реализирането на проекти
6. Мерки ,ориентирани към вътрешната среда и култура на училището , ритуали, лого, визия
6.1.Формиране на чувство на принадлежност на учениците към училището
6.2.Да се поддържат и развиват традициите, които придават колорит на вътрешно – училищния живот
6.3.Изграждане на система от символи и ритуали.
Мерките за повишаване на качеството на образованието се реализират чрез изпълнението на Програмите, Плановете, Правилниците, Механизмите и стратегията за развитие на училището, разработени в ОУ „Д-р П.Берон“ с. Приселци и прилагащи се през учебната 2019/2020 година.
Мерките за повишаване качеството на образованието са приети на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 10/ 02.09.2019г.
..........................................................................................................................................................................................................................
Утвърдил:
 
Катя Петрова
 
Директор на ОУ”Д-р Петър Берон
 
 
 
 
ЕТИЧЕН КОДЕКС
 
НА  УЧИЛИЩНАТА  ОБЩНОСТ
 
 
 
Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в ОУ „Д-р Петър Берон”с.Приселци, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява норми на поведение
 
Цели на училищния етичен кодекс:
 
n  Да представи основните принципи и ценности, които служителите в училището трябва да познават и прилагат в практиката си.
 
n  Да утвърди волята на училищната образователна общност за морални и етични взаимоотношения.
 
n  Да насочи поведението и подпомогне служителят в училището в решаването на етични дилеми в своята практика.
 
n  Да очертаят моралните отговорности на служителите в училището към учениците, към семейството, към колегите си и към останалите училищни служители, към обществото.
 
n  Раздел I    ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
n  Раздел ІІ    МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО
 
n  Раздел ІІІ    МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО
 
n  Раздел IV    МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ
 
n  Раздел V     МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО
 
n  Раздел VI    ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
 
n  Раздел VII    КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
 
n  Раздел VIII   УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
 
n  Раздел IХ   УЧИЛИЩНИ ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ
 
n  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 
 
 
 
Раздел I  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
n  Служителите в ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Приселци изпълняват своите функции като се ръководят от основните ценности и принципи:
 
n  Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.
 
n  Чл. 2. Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.
 
n  Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.
 
n  Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на:
 
n  - свобода на изразяване на мнение;
 
n  - свобода на мисълта, съвестта и религия;
 
n  - формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.
 
n  Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващи неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.
 
n  Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
 
n  Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.
 
n  Чл. 8. Всяко дете има право във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите му.
 
n  Чл. 9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.
 
n  Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.
 
n  Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.
 
 
Раздел ІІ         МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО
 
n  Чл. 12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
 
n  Чл. 13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
 
n  Чл. 14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
 
n  Чл. 15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.
 
n  Чл. 16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
 
n  Чл. 17. Да работим в най-добрия интерес на детето.
 
n  Чл. 18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.
 
n  Чл. 19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.
 
n  Чл. 20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите им.
 
n  Чл. 21 Да познаваме симптомите на насилие над дете - физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.
 
n  Чл. 22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.
 
n  Чл. 23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
 
n  Чл. 24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.
 
 
Раздел ІІІ    МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО
 
n  Чл. 25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането и възпитанието на децата.
 
n  Чл. 26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство както и неговите култура, обичаи, език и убеждения.
 
n  Чл. 27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.
 
n  Чл. 28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.
 
n  Чл. 29. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето му.
 
n  Чл. 30. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето
 
 
Раздел ІІІ      МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО
 
n  Чл. 31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.
 
n  Чл. 32. Да осигуряваме конфиденциалност на информация и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.
 
n  Чл. 33. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни н задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.
 
n  Чл. 34. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане на страна в конфликта
 
       
 
 
             Раздел ІV      МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ
 
n  Чл. 35. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество н колегиалност.
 
n  Чл. 36. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.
 
n  Чл.   37. Да работим за утвърждаване собствения н на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията и/или училището, и да проявяваме нетърпимост към подобни
 
 
 
Раздел V   МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО
 
 
n  Чл. 38. Да предоставяме висококачествени програми и услуги. Да не предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.
 
n  Чл. 39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.
 
n  Чл. 40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.
 
n  Чл. 41. Да съдействаме за повишаване степента на разбираме на децата и техните нужди от обществото.
 
n  Чл. 42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.
 
n  Чл. 43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, конто подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.
 
 
Раздел VI     ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
 
 
n  Чл.  44. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функцията му, или да бъдат възнаграждение за това.
 
n  Чл.  45. Служителят трябва да ползва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и да информира своевременно УР при загуба или повреда.
 
n  Чл. 46. В изпълнение на заеманата длъжност служителят се стреми максимално ефективно, компетентно и икономично да разходва средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени.
 
n  Чл. 47.  Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна.
 
n  Чл. 48. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го прави.
 
n  Чл. 49. Бившият служител трябва да се въздържа от коментари или действия, които биха причинили вреда или загуба на доверие в образователната система, към училището или към когото и да е от служителите в системата.
 
 
Раздел VІІ      КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
 
             
 
n  Чл. 50. Конфликтът на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решение или изпълнение на служебното задължение:
 
n        Служителят може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята дейност пред директора.
 
n      Служителят не може да използва служебното си положение за лично или семейно облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.
 
n      Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При възникването на такъв конфликт той е длъжен да уведоми веднага ръководителя си.
 
n     Служителят не трябва да допуска възможност друг колега да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.
 
Раздел     VIII     УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
 
n  Чл. 51.
 
n  (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към ОУ „Д-р Петър Берон” – с.Приселци се създава Училищна комисия по етика.
 
n  (2) Съставът и членовете на Комисията по етика се определя и избира на ПС за срок от две години.
 
n  (3) Комисията се състои от 3 члена.
 
n  (4) Изпълнението на предходната алинея (2) става в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс.
 
n  Чл. 52. Комисията по етика:
 
n   (1) Разработва Правилник за дейността си, който се утвърждава на ПС.
 
n  (2) Правилникът на дейността на комисията задължително урежда:
 
                   1. Реда за събиране на информация и (или) приемане на жалби.
 
                   2. Сроковете за разглеждане и отговор на жалбите
 
                   3. Реда за налагане на санкции на виновно проявените лица.
 
                   4. Регламентира работното време за своята дейност.
 
      Раздел IX.  УЧИЛИЩНИ  ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ
 
n  Чл. 53. Всеки заинтересован член на училищния персонал, ученик или родител може да внесе жалба в Комисията по етика.
 
n  Чл. 54.
 
n  (1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в двумесечен срок от постъпването им.
 
n  (2) При установено неспазване на този Кодекс комисията прави предложение за налагане на санкция и/или административни мерки по Кодекса на труда.
 
n  (3) Непроизнасянето в срок се счита за отказ от налагане на санкция.
 
n  Чл. 55.  Видове санкции и административни мерки, предлагани от комисията по етика:
 
n  Морални;
 
n  По Кодекса на труда.           
 
n  Чл. 56. Комисията по етика е задължена веднъж годишно да отчита своята дейност пред ПС на ОУ „Д-р Петър Берон”.
 
n  Чл. 57.Персоналът на училището (учители, специалисти, обслужващ персонал) се задължават:
 
n  Да уважават уникалността на всяко дете.
 
n  Да работят в интерес на детето.
 
n  В работата си с децата да не допускат използването на физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на децата.
 
n  Да уважават и подкрепят семействата при отглеждането и възпитанието на децата.
 
n  Да уважават колегите си и да ги подкрепят и насърчават в изпълнение на етичните правила (кодекс).
 
n  Да поддържат висок стандарт на професионално поведение и постоянно обогатяват професионалните си умения.
 
n  Да демонстрират външен вид и поведение, които да се отразяват положително върху имиджа на ОУ „Д-р Петър Берон”.
 
n  Да служат като застъпници на детето и семейството пред общността и обществото.
 
n  Да спазват етичните правила, залегнали в този кодекс.
 
n  Отказът или незачитането на училищния Етичен кодекс е основание за освобождаване от заеманата длъжност.
 
Заключителни разпоредби:
 
n  § 1. Правилата на поведение, съдържащи се в този кодекс, са неизменна част от ежедневната работа на служителите в училище.
 
n  § 2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения.
 
n  § 3. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на развитие и обогатяване.

...........................................................................................................................................................................................................................


Утвърдил:
Катя Петрова
Директор на ОУ”Д-р Петър Берон
ВЪТРЕШНИ   ПРАВИЛА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ,УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ       ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

  1.Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение,установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния кодекс за поведението на учителите,служителите и работниците в ОУ”Д-р Петър Берон” с.Прислци.
2. Под нарушения на Етичния кодекс пи смисъла на тези правила се разбират следните групи прояви на учителите,служителите и работниците:
·       Неспазване на действащото законодателство;
·       Неспазване на вътрешно-училищни документи;
·       Действия и/или бездействия,водещи до разрушаване на доверието към училището;
·       Грубо и невъзпитано отношение към учениците,техните родители,колегите и външни лица и проявено неуважение,незачитане на правата и достойнството на личността и допускане на прояви на дискриминация по отношение на други лица поради етническа,религиозна и други подобни причини;
·       Прояви на накърняване на авторитета на други учители,служители и работници и престижа на учебното заведение,допуснати както при изпълнение на служебните задължения,така и в личния живот;
·       Прояви на недобросъвестно ,небрежно,некомпетентно и лишено от обективен подход изпълнение на възложените функции,както и накърняване на интересите на други лица и злепоставяне на интересите на училището.        
 3. Наблюдението и докладването в т.2 нарушения да се извършват в две направления:
·       Вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогически персонал;
·       Външно докладване – от родители,граждани,представители на институции и фирми.
 4. Сигналите за нарушения се приемат в училището и се регистрират в нарочен дневник-регистър.
 5. Всички регистрирани сигнали се разглеждат от комисията по етика при учебното заведение,назначена със заповед на директора.
6. Комисията по етика е съставена от представители на:
·       Работодателя
·       Педагогическия колектив
·       Непедагогическия колектив.
 7. Комисията по етика се председателства от Дарина Стефанова-старши учител в училището.
 8. Всички постъпили и надлежно регистрирани сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания,за което се води протокол.
 9. Комисията разглежда само явно подадени сигнали и по своя преценка взема отношение по тях.
 10. Комисията не е длъжна да отговаря на анонимни сигнали.
 11. Членовете на комисията вземат решение с явно гласуване с обикновено мнозинство /50% +1/ от присъстващите.
 12. Председателят на комисията свиква първото заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от получаването му.
 13. При необходимост от допълнителни данни и доказателства,свързани със сигнала,се извършва проверка,включително разговор със свидетелите на нарушението.
 14. При невъзможност случая да се изясни в едно заседание на комисията по етика ,се насрочва следващо такова в седемдневен срок след първото.
 15.При установяване на нарушение на етичните  правила ,представляващи и дисциплинарни нарушения ,преписката се докладва и на директора в качеството му на орган по назначаването  и на работодател,за вземане на съответните дисциплинарни мерки по Кодекса на труда спрямо провинилите се учители,служители и работници.
 16.За предприетите мерки и наложени наказания се уведомява Председателя на комисията по етика и лицето,подало сигнала.
 17. При първоначално постъпване на работа на всеки учител,служител и работник се запознава с разпоредбите на Етичния кодекс и с настоящите вътрешни правила.


П Р О Г Р А М А
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ  И ЗА  ПРИОБЩАВАНЕ  НА ДЕЦАТА  И  УЧЕНИЦИТЕ ОТ  УЯЗВИМИ  ГРУПИ
1.Необходимост от програмата
Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ“Д-р Петър Берон“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование.  
Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
Училищната програма се базира на:
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Стратегия за образователна интеграция на децата и     учениците от етническите малцинства;
 • Рамкова програма за интегриране на ромите в     българското общество (2010 – 2020 г.);
 • Национална стратегия на Р. България за интегриране     на ромите (2012 – 2020 г.);
 • Закон за     защита от дискриминация;
 • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.
Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в училище, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.
Уязвими са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права. Уязвимите групи не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат обществото и икономиката и стават жертава или попадат в ситуация на риск от маргинализиране и социално изключване. Причините за това са различини и разнообразни като: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; влошени финансови условия; социални  и психологически фактори; недостъпна среда; здравни и възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение към тях, основано на предръсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни  услуги и т.н
Уязвими групи в училище са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца-бежнаци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.
Равните възможности означават да се отстранят всички социални бариери – физически, финансови, социални, психологически, които ограничават пълноценното участие на уязвимите лица и групи от хора в живота на обществото.
Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни предизвикателства: все по-често се сблъскваме с представители на различни култури, различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки.
За правилното функциониране на детето/ученика в образователната среда не е достатъчна само интелектуална ориентация, необходимо е и съответно емоционално отношение към заобикалящите го явления, за да може да се ръководи от него при вземането на решения за действие.
В разнообразната палитра от фактори, обезпечаващи образователното приобщаване, съществена роля има и отношението на педагогическите специалисти към децата и готовността им чрез комплексни и координирани грижи да им оказват адекватна подкрепа за развитие на наличния им потенциал и за преодоляване на техните обучителни, психологични, социални и физически затруднения. Образователната подкрепа е неразделна част от приобщаващия процес и първостепенно задължение на педагогическите специалисти, защото тя е насочена към преодоляване на негативното влияние на фактори в средата, които могат да възпрепятстват активното участие на децата и тяхното учене, научаване и развитие.
2.Цели на програмата
Обща цел Създаване на подкрепяща среда за учениците от уязвими групи  в училище и предоставяне на равни възможности за всички ученици
Подцели:
1.Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност
       Индикатор за постигане – пълен обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и намаляване броя на неизвинени и извинени отсъствия
2.Създаване на положителни нагласи към учебния процес
Индикатор за постигане – успеха на застрашените ученици
3.Очаквани резултати
1.Участие на всички заинтересовани страни в процеса на образователната интеграция.
2.Намаляване  броя на безпричинните отсъствия
3.Мотивирани за учебен труд ученици
4.Повишаване на успеха
5.Задържане на настоящото състояние на липса на отпаднали ученици
6. Засилен интерес от страна на ученици и родители  към целодневна организация на обучението в полуинтернатните групи
7.Мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на интерес в съответната област и за осмисляне на свободното време
8.Успешно интегрирани деца и ученици в мултикултурна образователна среда.
9.Осигурен баланс на мерките за приобщаване на деца и ученици от етническите
малцинства в образователната система и в обществото и на мерките за съхраняване и
развиване на тяхната специфична културна идентичност.
     10.Осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и
ученици;
     11.Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от
етническите малцинства;
4.Обхват на програмата
Ученици от уязвими групи, които са застрашени от отпадане по различни причини – за които съществува обективен риск от социално изключване и липсват форми за социална подкрепа;
В по-общ смисъл целевата група включва всички ученици от училището като смисъл на превенция.
5.Дейности за реализиране на програмата
1.     Провеждане на разговори с родителите на учениците със специални образователни потребности  и учениците с различен от българския етнически произход с цел информиране и разясняване на взаимните ползи от интегрирането им.
2.     Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти.
3.     Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания.
4.     Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български език за деца и ученици от различни етническите групи.
5.     Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.
6.     Осъществяване на занимания по интереси и на организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на отделните етнически групи.
7.     Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и ученици от различни етническите групи, застрашени по някаква причина от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
8.     Подкрепа на учениците и родителите им от уязвимите етнически общности за продължаване на образованието им и след задължителната училищна възраст.
9.     Създаване на условия за развитие на талантливите деца с увреждания чрез насърчаване на техните творческите изяви. както и стимулиране на училищата по изкуствата и творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни институции да осъществяват програми с участието на деца с увреждания.
10. Кариерно ориентиране на учениците.
11. Поощряване с морални и материални награди.
12. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
13. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.
14. Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му.
15. Използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище.
16. Консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник.
17. Насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности.
18. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество).
19. Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училище.
20. Подкрепа на самостоятелната активност на ученика.
21. Поощряване на взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството
между всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност.
22. Намиране на най-ефективните начини за позитивно общуване и подкрепа от срана на педагогическите специалисти, така че децата с различни способности и начини за взаимодействие и учене да могат да се включват пълноценно в образователния процес, да разбират и да участват.Те следва да умеят да променят задачите и да проявяват гъвкавост, когато определени изисквания са трудни за някои деца.
6.План за действие по програмата
7.Заключение
За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор и родитеската общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.
...........................................................................................................................................................................................................................
УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА
ЗА  ЦЕЛОДНЕВНА  ОРГАНИЗАЦИЯ
 НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.          Нормативно  основание
Програмата за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание чл.19, ал.1 от Наредба 10/01.09.2016г. за организацията и дейностите в училищното образование
Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училищата се осъществява съгласно ЗПУО, Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Цел на програмата
Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 7 клас с  оглед подобряване на качеството на образованието.
1.2. Предназначение на програмата
Програмата включва всички дейности в полуинтернатните групи в ОУ”Д-р Петър Берон”  предвид постигане на качествен образователно-възпитателен процес.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦДО
Часовете в ЦДО включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за деня/:
Блок А - организиран отдих и физическа активност - 2 часа
Блок В - самоподготовка - 2 часа
Блок С - занимания по интереси - 2 часа
Вариант на седмичното разписание
I. Комбиниран - комбинират се часовете от блок А и блок С или блок А и блок В
Часовете от блок А
         По време на организирания отдих и физическа активност учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение.Свободните занимания дават възможност за установяване на емоционални контакти контакти, пораждане на симпатии и антипатии, групиране и създаване на взаимоотношения.Наблюдавайки поведенията и реакците по време на отдиха, учителят в групата за ЦДО трябва да отдели време за преодоляване на възбуденото състояние и подготовка на учениците за часовете по самоподготовка.
Единият час от  блок А се провежда веднага след учебните занятия в периода от 12 до 14 часа.Часовете от този блок  се провеждат в помещения, оборудвани за обяд и отдих или на открито, когато метеорологичните условия позволяват за това.Вторият час се провежда след часовете по самоподготовка и занимания по интереси.
Часовете от блок В
Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.
Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като в нея не се изисква повторение на преподаването, а създаването на спокойна и съзидателна среда за работа на учениците и засилване на увереността им за самостоятелна работа.Важно е в началото на самоподготовката учетилят да се осведоми за оценките получени от учениците, както и за образователните им дефицити.В тази връзка основни са няколко момента: да не се избързва с помощта; да се помага само толкова, колкото е нужно;да се насочи ученика към по – нататъшна самостоятелна работа; помощта трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества.
Резултатите от самоподготовката биха били добри само в случай на добра комуникация между учителя и учениците.         
За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Директорът изготвя график за консултациите по време на самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните учебни предмети на учениците в групите за ЦДО.
Дейностите по самоподготовка на учениците включват:
1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;
2. усвояване на начини и методи за рационално учене;
3. . подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
4. подготовка за класни и контролни работи;
5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения, във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си;
7. консултации с учители по различни учебни предмети.
Часовете от блок С
           Заниманията по интереси трябва да осъществяват многостранното възпитателно въздействие в свободното от учебни занимания време, използвайки и разширявайки придобитите знания и умения в процеса на обучение.
Директорът прави проучване на интересите на учениците и осигурява необходимата материална база, включително и извън наличната за училището, в зависимост от заявените потребности на учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите.
Заниманията по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ.
При наличие на условия часовете по самоподготовка /Блок В/ и дейности по интереси /Блок С/ могат да се провеждат и в училищните библиотеки.
Заниманията по интереси могат да включват:
● работа по проекти
● дидактически игри
● спортни игри
● запознаване с българските обичаи, традиции и празници
● четене на допълнителна литература
● посещение на детски изложби, концерти, спектакли
● слушане на музикални произведения
● изработване на украса за празници
● игри по избор
● лично творчество на учениците
● посещения в читалището
● посещения в библиотеката
Училището осигурява безопасни и здравословни и условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация.
3.ГОДИШНИ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, определен със заповед на министъра на образонието и науката.
     3.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя в групата за ЦДО и се утвърждават от директора на училището
3.3. В случай на необходимост учителят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на училището.
3.4. За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5, се изготвят заявки от учителя до директора на училището.
3.5.Изготвяне и утвърждаване на седмично разписание на часовете
     Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо – физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от директора на училището не по – късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.Часовете при целодневна организация на учебния ден следва да се съобрази с определената продължителност на учебния час, съгласно чл.7, ал.6 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организацията и дейностите в училищното образование
           ● 35 минути в І и ІІ клас
           ● 40 минути в ІІІ и ІV клас
           ● 40 минути в V – VІІ клас
3.6.Норми на преподавателска работа
           Нормата на преподавателска работа на учителите в групите за ЦДО е с продължителност от 30 астрономически часа и е определена в Приложение №1 към чл. 4, ал. 11 на Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
            Нормите на преподавателска работа на лицата, заемащи учителски длъжности в групите за ЦДО, включват дейности свързани с/със:
           а/ Самоподготовка на учениците, в която се включват:
           ● планиране и организиране на възпитателно – образователния процес в часовете по самоподготовка на учениците;
           ● подпомагане на процеса на самоподготовка на учениците;
           ● избор и прилагане на подходящи и ефективни методи, средства и материали при организирането и провеждането на самоподготовката на учениците;
           ● обмяна на информация за преподавания учебен материал и еднаквите педагогически изисквания с учителите по предмети на съответния клас;
           ● опазване здравето и живота на учениците
           б/ Организиран отдих и физическа активност:
           ● организиране обедното хранене на учениците;
           ● организиране отдиха и свободните игри на учениците;
           ● наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;
           ● провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнал конфликт и др. За успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им;
           ● спазване на здравно – хигиенните норми и изисквания от учениците;
           ● опазване здравето и живота на децата и учениците
           в/ Занимания по интереси
           ● организиране и провеждане на дейностите по интереси в групите за ЦДО;
           ● участие в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през свободното време на учениците;
           г/ Консултации с ученици
           ● насочване и съдействие за провеждането на индивидуални и групови консултации на учениците с учители специалисти;
           ● използване на консултацията като метод за указание, предупреждение, упътване, подпомагане, научно ръководство в процеса на работа с оглед засилване самостоятелността на ученика;
           д/ Диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците
           ● прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефективно провеждане на самоподготовката на ученика;
           ● комуникация с родителите и информирането им за индивидуалното развитие и напредъка на учениците;
           ● обсъждане с колеги затрудненията или постиженията на учениците;
           е/ Работа по индивидуални образователни програми
           ● участие в разработването на индивидуалните образователни програми
           ● работа индивидуално с изоставащите или напреднали ученици;
           ● търсене и предлагане на разнообразни, в това число и интерактивни методи в работата си.
    Извън основните дейности определени в наредбата в рамките на 8 часовия работен ден възпитателите изпълняват и допълнителни дейности свързани с:
           а/ Осигуряване на необходимите материали за часовете по самоподготовка – тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, дидактическа и учебна литература и др.;
           б/ Осигуряване и подготовка на необходимите материали за часовете на дейности по интереси – материали, пособия, инструментариум и др.
           в/ Попълване на училищната документация и документация по проекта – на хартиен и на електронен носител;
           г/ Осъществяване на връзка и взаимоимодействие с родителите, настойниците или попечителите;
           д/ Планиране, организиране и провеждане на квалификационно – методическа дейност в училище, свързана с възпитателно – образователния процес извън задължителноизбираемите часове;
           е/ Участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на квалификацията;
           ж/ Участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;
           з/ Координиране обмяната на добри практики между учителите в групите за ЦДО;
           и/ Оказване на методическа помощ и консултации на младите учители в групите за ЦДО;
           й/ Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;
           к/ Участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;
           л/ Участие в организирането и провеждането на подходящи училищни дейности, напр.”Ден на отворените врати”, за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики, предизвикателствата и др.
           3.7. Изисквания към учителите за работа в групите за ЦДО
           Учителите в групите за ЦДО, с оглед повишаване качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развитие на логическо мислене на учениците, на паметта и въображението.
           Дейностите при целодневна организация на обучение са полезни и развиващи за учениците, ако учителят притежава необходимите компетентности, позиция и умения и съумее да:
           ● организира, направлява и контролира ефективно ВОП при ЦДО;
           ● създава позитивна възпитателна среда;
           ● насърчава, подпомага и мотивира учениците за самостоятелна работа;
           ● съветва, напътства и подпомага учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;
           ● диагностицира и оценява обективно напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им;
           ● зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;
           ● изгражда умения и самооценка у учениците;
           ● споделя с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;
           ● наблюдава и преценява физическото и психично състояние на учениците и да съдейства за опазване на живота и здравето им;
           ● следи и изисква за спазване на здравно – хигиенните норми и изисквания;
           ● информира и следи за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;
           ● повишава професионалната си квалификация подпомагаща професионалното му развитие и кариера
Подкрепящата роля на учителя в групата за ЦДО изисква създаване на педагогически технологии, съобразно спецификата на училището и  включват организирането на:
           ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави , език, бит и др.
           симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на  основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия /дебат/;
          метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „ предвижване " по учебния материал въз основа на термините;
           кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки;
          инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;
           рефлексия /самооценяване /;
           мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения;
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес се вписват в следната училищна документация:
Списък-образец 1;
Седмично разписание на часовете в училището;
Годишния план за дейността на училището;
Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;
Дневник на група за ЦДО;
Декларации за лекторски часове.
5.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
    5.1. Утвърждаване на училището като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
    5.2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.
    5.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците
    5.4. Повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".
Програмата е утвърдена на Педагогически съвет с Протокол №. 10/02.09.2019г.
Катя Петрова
Директор на ОУ”Д-р Петър Берон” с.Приселци
........................................................................................................................................................................................................................

КОНТРОЛНО-РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ “Д-р ПЕТЪР БЕРОН”” С. ПРИСЕЛЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019г.

1.Да се утвърдят всички годишни разпределения, планове на класните ръководители и възпитатели.
Срок:до 15.09.2018г

2.Два пъти месечно да се провежда оперативка по предстоящите задачи пред училището.На всяка първа оперативка от месеца да се приема месечния   план на училището.
Срок:постоянен
3.Превантивен контрол /текущи проверки/ на учениковата, училищната,учителска и класова документация.
а/тетрадки,бележници и учебници-през цялата година
б/годишни разпределения-най-малко 2 пъти в годината
в/плановете на кл.ръководители –всеки месец
г/дневник на класа-всеки месец
д/останалата училищна документация-постоянно
4.Проверки за готовността на ученика за деня,готовността на учителя за деня и часа,влизане и излизане от час,носене на дежурството и изпращане на учениците и др.
Срок:постоянен
5.Персонален контрол и проверка на учителите от страна на директора. Да се извършват следните проверки:
● Фронтално обзорна проверка – готовността на учителите за новата учебна година, готовността за приключване на учебната година,срокове и провеждане на годишния преговор.
Срок:м.ІХ.2018г.
и м.І,V,VІ.2019г.
● Посещение в часовете по развитие на устната и писмена реч на ученици
Срок:м.ІІІ и ІV.2019г
● Специфични проблеми в обучението на учениците през буквения период.
Срок:м.ХІ.2018г.
● Проблеми в ограмотяването на ученици от малцинствен произход.
Срок:м.ХІІ.2018г
● Посещения на мероприятия,заложени в плановете на кл.ръководители.
Срок:постоянен
● Посещения на часовете по ГЗ и БД във всички класове.
Срок:постоянен
● Седмично посещение на уроци при отделни учители по различни предмети.
Срок:по личен график на
Директора
● Посещения в часовете на групите за ЦДО
Срок:по личен график на
Директора

6. Оперативки,производствени съвещания и други се провеждат в понеделник.
Срок:постоянен
7.Във връзка с помощната и контролна дейност де се извърши следното:
● Методическа помощ на новоназначените и млади учители
● Контролни работи с учениците от началния и средния курс като проверка на същите се извършва от директора и преподавателите.
Срок:постоянен


ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС

1.Заседание №1
-приемане План за осигуряване на нормален учебен процес при тежки зимни условия;
- приемане План на училищната комисия за БППМН;
- приемане на Пан за насърчаване и повишаване на грамотността ;
- приемане План за управление на взаимодействието между училищна и семейна среда
- приемане на План за сигурност и действие при терористичен акт
- приемане на правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на учениците от училище
Срок:21.09.2018г.
Отговорник:директора
Утвърждава:ПС
2.Заседание № 2
-приемане План за защита при бедствия,аварии и пожари на пребиващите в училището;
-запознаване с План за контролната дейност на директора

Срок: 10.10.2018г.
Отговорник:директора
Утвърждава:ПС

3.Заседание № 3
-отчитане на резултатите от проведените тестове за входящо ниво на учениците и набелязване на мерки за повишаване на резултатите от ОВП
Срок:07.11.2018г
Отговорник:директора

4.Заседание № 4
-проблеми по прибиране и задържане на ученици за училищно обучение до 16-годишна възраст-мерки;
- приемане План за отбелязване на Коледните и Новогодишни празници;
- отчитане на контролната дейност на директора от персоналните проверки.
Срок:12.12.2018г.
Отговорник:преподавателите
5.Заседание № 5
-предложения за награждаване и наказание на ученици
Срок:23.01.2019г.
Отг:кл.ръководители
6.Заседание № 6
-информация за резултатите от първия учебен срок;
-отчет за работата в групите за ЦДО;
-отчет за изпълнението на взетите решения от ПС;
-определяне на начина за приемане на ученици в училището при спазване на изискванията на нормативните актове – план – прием за учебната 2019/2020г..
Срок:м. II .2019г. Отговорник:директора
Утвърждава:ПС
7.Заседание № 7
-определяне на номинациите за „Учител на годината“ и „Ученик на годината“
Срок:м.ІV.2019г.
Отговорник:кл.р-л.


8.Заседание № 8
-информация за резултатите от УВР през учебната 2017/2018г.
-отчет на координатора за подкрепа за личностно развитие
-отчет на УКБППМН
Срок:м.VІІ.2018г.
Отговорник:директора

9.Заседание № 9
-приемане План за откриване на учебната 2019/2020 г.;
-приемане на Училищни учебни планове за учебната 2019/2020 г.;
-приемане на дневното разписание на училището и разпределение на часовете;
-разпределение на кл.ръководство;
-приемане на ИУЧ;
-приемане на ФУЧ
-модулите по ФВ и спорт;
-избор на постоянни училищни комисии;
-предложения за актуализиране на Стратегията за развитие на училището;
-приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище;
-приемане План за квалификационната дейност;
-приемане на седмично разписание на часовете;
- приемане на процедура за налагане на санкции на учениците по реда на ЗПУО и наредбата за приобщаващото образование;
- приемане на критерии към показателите за определяне оценка на труда на педагогическите специалисти;
- определяне състава на комисията, която да направи оценка на труда на педагогическите специалисти;
- определяне на неучебен ден във връзка с патронния празник на училището
- приемане на Програма за целодневна организация на учебния ден


Срок: 02.09.2019г
Отговорник:директора
Утвърждава:ПС

10.Заседание № 10
-приемане Правилника за дейността на училището;
-приемане на Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;
-утвърждаване графика за дежурството на учителите;
-запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред;
-приемане Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
-приемане Годишен план за дейността на училището;
-приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието;
-приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
- приемане на мерки за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на учениците в училище;
- приемане на Механизъм за превенция и интервенция на тормоза и насилието в училище, план за работата на училищния координационен съвет;
- приемане на система от показатели и символи на показатели за определяне на качествена оценка на учениците от пъри до трети клас;
- годишен отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на училището;
- приемане на План за дейността на училището по безопасност на движение
Срок:09.09.2019г
Отговорник:директора
Утвърждава:ПС

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С
ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА.

А.Интеграционни връзки
1.Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения
2.Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите
3.Обогатяване на съвместната дейност и сътрудничество със Сдружение „Приселци 21”
4.Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и издателски фирми, които биха били полезни за училището
5.Участие в регионални, национални и международни проекти, програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти
6.Установяване на по – тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база на училището
7.Активизиране на връзките със следните институции:
 Регионална служба за пожарна безопасност и защита на населението
 Детска педагогическа стая
 Нестопански организации
 Висши учебни заведения
 Медии
 РЗИ
8.Съвместна дейност с:
 полиция, съдебна власт и прокуратура
 здравеопазване
 общинска администрация
 РИО
 спортни клубове и дружества
 регионален център за ученически отдих и туризъм
 социално – педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението
 педагогически консултативен кабинет
Б.Взаимодействие с родителите
1.Осъществяване на взаимодействие с родителската общност
2.Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база
3.Съдействие на родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия
4.Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите
5.Изготвяне на табло за информация на родителите
6.Провеждане на родителски срещи

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА УКБППМН

І.Мероприятия в училище.
1.Да се изготви списък на учениците , които са участвали или имат склонност към извършване на противообществени прояви.
2.Всички учители и помощен персонал да се запознаят с имената на тези ученици,с цел по-голямо и специфично внимание към тях и техните прояви.
3.Да се проведат срещи с всеки ученик от списъка и да се направи опит за обяснение на причините за поведението на ученика: лични,семейни,училищни,приятелски и др.
4.На срещите с учениците да обяснят тежките последици за бъдещето на човек с противообществени прояви,обяснението да се съпровожда с примери за такива хора, започнали с малки прояви и стигнали до големи престъпления.
5.Да се проведат срещи със същите ученици,на които да присъстват техните родители, за да се потърси пътя за едновременно действие между ученици, учители и родители за въздействие върху ученика и предотвратяване на противообществените прояви.
6.В часа на класа учителите да запознаят класа с учениците, на които трябва да се оказва помощ за предотвратяване на противообществените прояви.
7.Да продължи изнасянето на етични беседи в ЧК, свързани с престъпността,противообществените прояви и наказанията за тях.
8.Периодично, на ПС на училището, комисията да дава отчет за своята работа и да информира за евентуални прояви на ученици от училището.
ІІ. Мероприятия с други органи,граждани и организации.
1.Да се осъществяват връзки с кметство с.Приселци за извършване на едновременни действия между училище и кметство с учениците и техните родители, извършили или склонни към противообществени прояви.
2.Да се осъществи връзка с ДПС и да се получи информация има ли ученици от ОУ”Д-р Петър Берон””, заведени като обществено проявили се лица.
3.При сериозни прояви на учениците да се потърси помощта на органите на Полицията за съвет и помощ,, как да се процедира с такива ученици и евентуалното им изпращане в специални училища.
4.Да се изнесе лекция пред учениците от специално поканен лектор, свързана с противообществените прояви.
5.Периодично да се осъществяват срещи с жители на с.Приселци, с.Бенковски,с.Болярци,с.Равна гора,с.Близнаци и с.Китка, които могат да помогнат в работата с тези ученици и техните родители.
6.Да се търси помощта на читалищата за ангажиране на учениците в техните мероприятия, за уплътняване на свободното им време.

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП, ОХРАНА
НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ.

1.Часовете по БДП да се провеждат в ЧК
2.Учителката на І клас, съвместно с родителите да определи най-безопасното място /път/ за превеждане на учениците до училище и дома.
3.В края на учебните занятия учениците от всички класове да бъдат извеждани до улицата, а пътуващите да се изчакват до качването им в автобуса.
4.Всички учители без изключение да припомнят на учениците в последния час от деня правилника за уличното движение.
5.В първите часове по физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество,физика и астрономия и химия и опазване на околната среда да се проведе инструктаж с учениците по безопасни условия на възпитание и обучение – 2 пъти в годината.
6.Часовете при защита при бедствия и аварии се провеждат в ЧК.
7.Да се проверят и от ремонтират пожарогасителите и кофпомпите.
Срок:30.09.2018 г.
Отговорник:комисията
8.Да се издадат заповеди свързани с ППО.
Срок:30.09.2018г.
Отговорник:директора
9.Организацията на обучението по ГЗ се осъществява от директора със съдействието и участието на отдел “ГЗ” към Общината, специалисти от БЧК и се контролира от РУО-гр.Варна
10.Занятията се водят ЧК от класните ръководители.
11.Директора на училището отговаря за цялостната организация, изпълнение и контрол на дейностите по плана за осигуряване на безопасни условия на възпитание,обучение и труд.
12.Директора на училището организира запознаването на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал, като:
а/се проведе инструктаж по безопасни условия на обучение и възпитание с учениците в първите часове по физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество, домашен бит и техника, технологии, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда в началото на всеки срок;
б/като се проведе инструктаж с педагогическия и непедагогическия персонал на всеки 3 месеца.
в/като се проверяват всички уреди и съоръжения, както и физкултурните пособия по отношение на тяхната безопасност.
За констатирани нередности се изготвят протоколи.
Срок:30.09.2018г.
Отговорник:директорам. ІХ.2018г.
с. Приселци ДИРЕКТОР: ………………
/К.ПЕТРОВА/

П РА В И Л Н И К
З А
ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА
НАСТОЯЩИЯТ ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
ДОПЪЛВА И КОНКРЕТИЗИРА  ЗАКОНАЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Право на образование. Задължително училищно образование
Чл. 1. (1) Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.
(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.
Чл. 2. (1) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
(2) Училищното образование може да започ­не и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
(3) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Чл. 3. (1) Задължителното училищно образование в държавните и в общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците.
(2) Училищното образование в държавните и в общинските училища е безплатно и след задължителната училищна възраст за:
1. българските граждани;
2. гражданите на друга държава членка;
3. гражданите на трети държави:
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на техните семейства;
в) приети по актове на Министерския съвет;
г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;
д) за които това е предвидено в специален закон;
е) търсещи или получили международна закрила в страната.
(3)На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища в Република България при условията и по реда за българските граждани.
(4) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците. Не се заплащат такси и за явяване на държавни зрелостни изпити и на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията с цел придобиване на средно образование.
(5) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, се обучават в държавните и в общинските училища срещу заплащане на такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Чл. 4.(1) Училищното образование в Република България е светско.
(2) В системата на училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини.
Чл. 5. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите предпочитания и възможности в училище по негов избор, доколкото в ЗПУО и в подзаконовите актове по прилагането му не е предвидено друго.
(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители.
Чл. 6. (1) Официалният език в системата на училищното образование е българският.
(2) Училищното образование се осъществяват на български език с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО.
(3) Изучаването и използването на българския език в системата на училищното образование е право и задължение на всеки български гражданин.
(4) Учениците, за които българският език не е майчин, имат право да изучават и майчиния си език при условията и по реда на този закон и под грижата и контрола на държавата.
Определение и статут на училището
Чл. 7. (1) Училището е институция , в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.
Чл. 8. ОУ„Д-р Петър Берон“ е юридическо лице.
Чл. 9.  Наименованието на училището съгласно чл.31,ал.1 от ЗПУО – Основно училище „Д-р Петър Берон“.
Чл.10.  Седалище и официален адрес – с.Приселци, общ.Аврен, обл.Варна, ул.“Централна“ № 40.
Чл. 11. (1) ОУ“Д-р Петър Берон“ притежава обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.
(2) Печатът с изображение на държавния герб се полага върху свидетелство за основно образование;
Чл. 12. ОУ„Д-р Петър Берон“ е общинско, неспециализирано основно училище.
Чл. 13чилището осигурява общообразователна и разширена подготовка.
Чл.14.Финансира се чрез бюджета на общината.
Чл.15.(1)ОУ „Д-р Петър Берон“ е средищно училище.В него се обучават учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини, в които няма училище.
(2) За учениците по ал. 1 от І до VІІ клас включително се осигурява:
1. целодневна организация на учебния ден;
2.обедно хранене;
3. транспорт.
(3) При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд , а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.      
Чл. 16. (1) Според степента учениците в училището получават основно образовние
(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:
1. начален – от I до IV клас включително, и
2. прогимназиален – от V до VII клас включително.
Училищна подготовка – същност и съдържание
Чл. 17. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.
(2) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, разширена, профилирана, професионална и допълнителна.
Чл. 18. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности:
1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемчивост;
8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.
(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.
(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
Чл. 19. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.
(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети по чл. 77, ал. 2 от ЗПУО, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.
(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището.
(4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУО, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището.
Чл. 20. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.
(2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове.
(3) Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУО, се определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището.
Чл. 21. Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.   
Чл. 22. Планирането има съществена роля за ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма.
Чл. 23. Разпоредбите на чл.21 и чл. 22 се прилагат и при дидактическата работа на учителя за придобиване на разширена или на допълнителна подготовка.
Учебен план
Чл. 24. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.
(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове;
3. раздел В – факултативни учебни часове.
(3) В училищния учебен план се:
1. посочва учебната година, за която се прилага;
2. посочват формата на обучението и организацията на учебния ден;
3. посочват учебните предмети от разделА и седмичния и годишния брой на учебните часове по всеки от тях в съответствие с рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е разработен;
4. определят учебните предмети/модули от раздел Б и седмичния и годишния брой на учебните часове по всеки от тях, като седмичният брой часове не може да бъде по-малък от 0,5 часа;
5. определят учебните предмети, модули и/ или дейности от раздел раздел В и седмичния и годишния брой на учебните часове по всеки от тях, като седмичният брой часове не може да бъде по-малък от 0,5 часа;
6. определят изучаваните чужди езици;
7. конкретизират модулите за осъществяване на спортни дейности;
9. посочват под формата на пояснителни бележки особеностите по прилагането му, ако има такива.
(4) Чуждият език , определен за изучаване по общообразователния учебен предмет чужд език в училищния учебен план в първия от класовете от степента, от който започва изучаването му, не може да се променя в училищните учебни планове за същата паралелка в следващите класове от степента.
Чл. 25. В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователната подготовка,
Чл. 26. (1) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка.
(2) В избираемите учебни часове може да се изучават и учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗПУО.
Чл. 27. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на допълнителната подготовка.
Чл. 28. (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3от ЗПУО в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.
(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.
(3) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт.
(4) Обучението и дейностите по ал. 1 може да се осъществяват в блок от часове в зависимост от проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката.
Чл. 29. (1) Училището въз основа на съответния рамков или типов учебен план разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си.
(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.
(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.
(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.
Чл. 30. (1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в същото училище.
(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.
Организационни форми
Чл. 31. (1) Училищното образование се организира в последователни класове.
(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.
(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната и самостоятелната форма на обучение.
Чл. 32. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна форма на обучение, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи.
(2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа.
(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от различни класове.
(4) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.
(5) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.
(6) При условията на ЗПУО за ученик от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по отделен учебен предмет или модул.
                                            
Учебно и неучебно време
Чл. 33. (1) Училищното образование се организира в учебни години.
(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.
(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
(4)Учебната година включва два учебни срока.  Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици, а продължителността на втория срок се определя със заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1от ЗПУО
(5) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.
Чл. 34. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна.
(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до VІІ клас при желание на родителите.
Чл. 35. (1) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях.
(2) Продължителността на учебните часове е както следва:
1. тридесет и пет минути - в I и II клас;
2. четиридесет минути - в III–IV клас;
3. четиридесет и пет минути – в V–VII клас;
(3) Продължителността на учебния час по ал. 2 се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
(4)При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.
(5)В случаите и по реда на ал. 4 директорът може да намалява и продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и спорт при целодневна организация на учебния ден.
(6)В случаите по ал. 4 и 5 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и
създава организация за превозване на учениците съобразно транспортната схема до населените места по местоживеене.
(7)След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. Почивките между учебните часове са 10 минути и 20 минути между втория и третия час.
(8) Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не може да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа.
(9) Общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е, както следва:
1. двадесет и два учебни часа – в I клас;
2. двадесет и три учебни часа – във II клас;
3. двадесет и седем учебни часа – в III и в IV клас;
4. тридесет учебни часа – от V до VI клас;
5. тридесет и един учебни часа – в VII клас;
Общият брой учебни седмици за една учебна година е, както следва:
1. тридесет и две учебни седмици – от I до III клас включително;
2. тридесет и четири учебни седмици – от IV до VI клас включително;
3. тридесет и шест учебни седмици – VII клас
   Чл.36. (1)Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.
      (2) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на класа.
      (3) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите и спортната база в училището.
       (4) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:
1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;
2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;
3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи.
Чл. 37. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката.
(2) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на регионалното управление на образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на територията на общината.
(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на регионалното управление на образованието.
(4) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.
Форми на обучение
Чл. 38. (1) Училищното обучение в ОУ„Д-р Петър Берон“ се осъществява в дневна и индивидуална форма на обучение.
(2) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.
Чл.39. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО .
(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:
1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;
2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО;
6. ученик със специални образователни потребности.
(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.
(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл. 190, ал. 1 извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл. 12.
Чл.40.(1) Ученици, които се обучават в дневна,индивидуална, самостоятелна,или в комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:
1. от дневна в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана форма на обучение;
2. от комбинирана в дневна форма на обучение;
Чл. 41. (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.
(2) Обучението в самостоятелната форма е  за отделен ученик
Чл. 42. (1) В индивидуална форма може да се обучават:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4;
5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4.
(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.
(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО.
(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.
(5) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:
1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата;
2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в което е болницата;
3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.
Чл. 43. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1от ЗПУО.
(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.
(5) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал. 6. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.
(8)При обучение  в самостоятелна форма на обучение, учениците навършили 16-годишна възраст подават заявление до директора на училището за продължаване на своето обучение за всяка учебна година.При неподадено заявление за съответната учебна година се счита, че ученикът не желае да продължи обучението си.
(9) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в три сесии,както следва:
1.редовна сесия – от месец януари до месец март
2.първа поправителна сесия –месец  май
3.втора поправителна сесия – месец август
Оценяване на резултатите от обучението на учениците
Чл. 44. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.
(2) Оценяване се извършва:
1. в процеса на обучение;
2. в края на клас или на етап от степен на образование;
3. при завършване на степен на образование.
Чл. 45. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.
(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(4) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде:
1. текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учебни цели и осигурява информация за резултатите от обучението на ученика;
2. срочна оценка – поставя се в края на учебния срок и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през съответния срок;      
3.годишна оценка – поставя се в края на учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през годината;
4. окончателна оценка – формира се в края на етап от степента на образование и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен предмет и/или модул през съответния етап. Окончателна е и оценката, която се поставя след полагане на изпит, в случаите когато тя не е слаб (2).
(5) Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя след полагане на изпит, в случаите, когато тя не е слаб (2), не може да се променя.
Чл.46.(1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.
(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през предходната година в задължителните учебни часове.
(3) Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.
(4) минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;
2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;
3.четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.
Чл. 47. (1) Класна работа се провежда при обучение за придобиване на общообразователна подготовка по български език и литература и по математика. Класната работа по български език и литература  се провежда в два слети учебни часа.
(2) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за информация на родителите.
(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено,с изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми отговори.
(4) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените изводи.
(5) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:
1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;
2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни работи;
3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.
(6) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.   За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители - родителите.
Чл.48. (1)Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 53, ал. 5. поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна подготовка.  В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.
С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка може да се удължи за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка.
(2) В случаите по ал. 1, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му. Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет.
(3) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъщестяването на минималния задължителен брой текущи изпитвания по чл. 53, ал. 5. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва “освободен”.
(4)Годишната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.
(5) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок.
Чл.49.(1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната и разширената и при вземане предвид на срочните оценки.
(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка.
(3) За резултатите от обучението:
1. в І клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател;
2. във II и III клас за всеки предмет се формира годишна оценка с качествен показател;
2. системата от символи на качествените показатели се определя със заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет.
3. от IV до VІІ клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с качествен и количествен показател.
(4) Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 53, ал. 5 за втория учебен срок. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка.
Чл.50. (1)Изпитите са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката – за VІІ;
4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;
5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
(2) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване за текущите изпитвания се подготвят от преподаващия учител с цел установяване на постигнатите резултати, определени с годишното тематично разпределение върху отделна тема или комплекс от теми.
(3) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване на изпитите  се изготвят с цел установяване на постигнатите резултати, определени с учебната програма по учебния предмет за определен клас, и се утвърждават от директора на училището.
Чл.51.(1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове, е слаб (2).
(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я надхвърля, но не с повече от три години.
(3) Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за този клас възраст, както и учениците, които се обучават в класовете от I до IV клас в задочна или във вечерна форма, полагат поправителни изпити.
Чл.52. (1) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.
(2) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.
(3) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.
(4) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври
Чл.53.(1) Изпитите в процеса на обучение се провеждат от:
1. училищна комисия по организирането на изпита;
2. училищна комисия по оценяването.
(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпитът.
(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се включват лица, които заемат учителска длъжност в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се провежда изпитът.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2 се състоят най-малко от двама членове, единият от които е председател.
(5) За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът на училището издава заповед за определяне на комисиите по ал. 1.
(6) В заповедта по ал. 5 за всеки изпит се определят датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.
(7) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.
Чл. 54. (1) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са:
1. писмени;
2. практически;
3. комбинация от писмена и устна част;
4. комбинация от писмена и практическа част.
(2) Изпитите в процеса на обучение са писмени.
(3) Изпитите в процеса на обучение са практически по учебните предмети:
1. физическо възпитание и спорт;
2. музика – за II-IV клас;
3. изобразително изкуство – за II-IV клас;
4. технологии и предприемачество – II-IV клас;
(4) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и устна част по учебните предмети:
1. български език и литература – за II-IV клас;
2. чужди езици.
(5) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и практическа част по учебните предмети музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, информатика и информационни технологии.
(6) Продължителността на изпитите в процеса на обучение е:
1. за класовете от началния етап на основната степен:
а) един астрономически час – в случаите, когато изпитът е писмен или практически;
б) до 20 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;
в) до 40 минути – за писмената или за практическата част, в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част;
2. за класовете от прогимназиалния етап на основната степен:
а) два астрономически часа – в случаите, когато изпитът е писмен;
б) до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;
в) три астрономически часа – в случаите, когато изпитът е практически;
г) до 90 минути – за писмената или за практическата част, в случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.
Чл.55. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е:
1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;
2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.
(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение може да е:
1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна;
2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области;
3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище;
4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки;
5. индивидуално – за отделен ученик.
(3) В края на ІV и VІІ  се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. Изпитите при националните външни оценявания се провеждат не по-рано от три седмици преди края на съответната учебна година, по график, определен със заповед на министъра на образованието и науката.
Чл.56(1) При провеждане на националните външни оценявания може да се извършва видеоконтрол като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно провеждане на изпитите.
(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, областно и училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра на образованието и науката, началника на регионалното управление на образованието и на директора на училището.
(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху провеждането на националните външни оценявания, се поставят информационни табели за оповестяване на факта за видеонаблюдение.
(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите технически и организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за видеонаблюдение лични данни.
(5) Директорът на училището, в което се провежда национално външно оценяване, осигурява необходимите технически средства и инфраструктура за видеонаблюдението на местата за подготовка и за провеждане на изпити и предоставя онлайн достъп по защитен канал до тях на определените по ал. 2 длъжностни лица от регионалното управление на образованието и от Министерството на образоването и науката.
(6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис от всяка зала в училището се изпраща в електронно видеохранилище при спазване на нормативните изиск­вания за защита на личните данни. Записите се съхраняват в електронното видеохранилище за срок 2 месеца от провеждането на националното външно оценяване, след което се унищожават автоматично.
(7) След изпращането на записите от видео­контрола в електронното видеохранилище и не по-късно от 2 месеца от деня на провеждане на изпита комисия, определена със заповед на директора, унищожава информацията, за което съставя протокол.
(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на оправомощени лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за законосъобразното и обективното провеждане на националното външно оценяване.“
Чл. 57. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател.
(2) Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър (4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“.
(3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2.
(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 2.
(6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки.
Завършване на клас, етап и степен на образование
Чл.58. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден (3)“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.
(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.
(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална или самостоятелна форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.
Чл. 59. (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет или модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа.
Чл.60. (1) Учениците от I до ІІI клас , които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.
(2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.
Чл.61. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка „слаб (2)“.
Чл.62. (1) На учениците, завършили обучението си в I ,II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.
(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.
Чл. 63. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.
Чл.64. Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.
Чл.65. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени в нормативен акт.
Чл.66. Условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента на образование и за преминаване в следващ клас или етап от степента на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния клас или етап.
Чл.67.Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етап или степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за информацията и документите.
План-прием. Постъпване и преместване на ученици
Чл.68. (1) Учениците постъпват  училище съгласно училищния план-прием.
(2) Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап, с изключение на случаите по ал. 3, т. 5 от ЗПУО. Този брой може да се променя от директора в следващите класове в съответствие с реално записаните ученици.
Чл.69. (1) Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) Директорът информира началника на регионалното управление на образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година до 10 април.
Чл.70.Освен в случаите, определени в ЗПУО, приемането на учениците в I клас не може да се извършва въз основа на проверка на способностите им.
Чл.71.(1) Преместване на ученик е всеки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 ЗПУО.(изм. от 05.10.2018г.)
(2)Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в приемащото училище.
(3) Учениците може да се преместват, както следва:
1. от I до VI клас - през цялата учебна година;
2. от VII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
(4) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание;
3.до пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап;
4.директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по т.3 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива;
5.в срока по т.4 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване;
6.ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.
(5) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на съответното регионално управление на образованието.
Чл.72.При преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат приравнителни изпити.
Признаване, приравняване и валидиране на резултати от ученето
Чл.73. (1) Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени периоди от училищно обучение или на етапи и степени на образование и професионална квалификация в училища на чужда държава с тези в училищното образование в Република България.
(2) По реда на ЗПУО се признават и компетентностите, придобити след успешно завършено обучение по учебните предмети Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, осъществено от финансирани при условията и по реда на ЗПУО организации на българи, живеещи извън Република България.
(3) Документи за завършени периоди на училищно обучение, степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на чужди държави, се признават при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(4) Когато в процеса на признаване се констатира различие в системите за оценяване на резултатите от обучението, се извършва приравняване на оценките съобразно българската система за оценяване при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(5) Признаването и приравняването по ал. 5 се извършва от министъра на образованието и науката или от оправомощени от него длъжностни лица.
Основни права и задължения на учениците
Чл.74. (1) Учениците имат следните права:
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
2. да бъдат зачитани като активни участ­ници в образователния процес;
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
9. да участват в проектни дейности;
10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди.
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.
(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
Чл.75. (1) Учениците имат следните задължения:
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
4. да се явяват в училището в приличен вид и чисто облекло , а в часове по ФВ и спорт и спортни дейности с бяла тениска и спортен екип.
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
10. да спазват правилника за дейността на институцията;
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове – по време на учебните часове мобилните телефони да са оставени на „тих режим“ и да бъдат предавани на преподавателя
13. да не снимат ученици, учители и друг персонал без изричното им съгласие и да не качват в социалните мрежи снимки и видеоклипове направени в  училище и по време на пътуване в ученическия автобус
(2) Единни училищни  правила за  превенция на насилието и тормоза
1.Да не се решават конфликтите с бой
2.Да не се използват вулгарни думи и цинизми
3.Да се уважават съучениците и учителите
4.Да не се нараняват съучениците вербално и физически
5.Да се пази достойнството и да се приема мнението на другия
6.Да се приемат различните от нас
7.Да се уважава чуждото мнение
8.Когато възникне проблем в класа де се потърси помощ от класния ръководител или от друг преподавател
9.Да се пази училищното собственост
10.Да се пази класната стая чиста
Чл.76. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.
(2) Ученик се отписва от училището, когато:
1. се премества в друго училище;
2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
3. се обучава в самостоятелна и индивидуална форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява общинската администрация, регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.
Подкрепа за личностно развитие на  учениците
Чл.77. (1) На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им.
(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.
(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие работят психолог или педагогически съветник, логопед,ресурсни учители и други специалисти според потребностите на децата и учениците.
(4) Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други педагогически специалисти.
(5) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от плана за подкрепа на детето или ученика, в който се определят конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие и необходимите специалисти за предоставянето на подкрепата.
Чл.78. За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците  в началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя координатор, който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на учениците.
Чл. 79. (1) Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от постъпването на детето в училището съобразно индивидуалните му потребности.
(2) Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала на всеки ученик в училището.
Чл. 80. Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на училището и включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети;
3. допълнително консултиране по учебни предмети;
4. кариерно ориентиране на учениците;
5. занимания по интереси;
6. библиотечно-информационно обслужване;
7. грижа за здравето;
8. осигуряване на общежитие;
9. поощряване с морални и материални награди;
10. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
11. дейности за превенция на обучителните затруднения, включително логопедична работа.
Чл. 81. Екипната работа включва:
1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците – обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители за подобряване на работата им с децата в групата или с учениците в класа;
2. провеждане на регулярни срещи за:
а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на дете или ученик;
б) набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа само за отделни ученици.
Чл. 82. (1) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които имат системни пропуски по даден учебен предмет и/или за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа.
(2) Потребностите от допълнителното обучение се определят от учителя по предмета и координатора , а за учениците със специални образователни потребности – от екипа за подкрепа за личностно развитие.
(3) Допълнителното обучение може да се провежда както от учител по предмета, така и от друг учител от в същата предметна област.
Чл. 83. (1) Допълнителното консултиране по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се предоставя от учителите по предмети ежеседмично в рамките на учебната година.
(2) Директорът на училището утвърждава график в началото на учебната година в който се определя приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата на училището и се публикува на интернет-страницата на училището.
(3) Класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнително консултиране по учебните предмети. Времето за допълнително консултиране е част от работното време на учителите.
Чл.84.Заниманията по интереси включват:
1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство;
2. изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно равнище;
3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал. 3 от ЗПУО.
Чл.85. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.
Чл.86. Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищна библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация.
Чл.87. (1) Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за достъп на учениците до медицинско обслужване.
(2) В училището се организират програми, свързани със здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ и други.
(3) В провеждането на дейностите по ал. 2 могат да се включват и родителите на децата.
(4) Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на детето и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в училището.
Чл.88. (1)Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(2) Директорът, след решение на педагогическия съвет, със заповед може да учредява награди за децата и учениците.
(3) Всяка година Педагогическия съвет определя номинацията „Ученик на годината“.Освен грамота ученикът на годината получава и предметна награда.
Чл.89. (1) Дейностите за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение имат за цел изграждане на позитивен организационен климат в училището, включително чрез психологическа подкрепа.
(2) Психологическата подкрепа по ал. 1 е насочена към учениците, педагогическите специалисти и родителите.
(3) Психологическата подкрепа се осъществява от психолог и включва:
1. създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес;
2. предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците;
3. извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция;
4. работа със средата, в която е детето или ученикът – семейството, връстниците.
Чл. 90. Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в дейности като:
1. допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху обучението по български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин;
2. консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;
3. логопедична работа с учениците.
Чл.91. Дейности от общата подкрепа за целите на превенцията задължително се осъществяват и в неучебно време, включително през ваканциите, съобразно потребностите на децата и учениците, като продължителността им за отделен ученик или за група ученици е в зависимост от възможностите на училището, но не по-малко от 2 седмици при седмична заетост до 20 учебни часа.
Чл. 92.Класният ръководител запознават родителя с предприетите конкретни мерки и го информират за резултатите от изпълнението им.
Чл. 93. В случаите когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в развитието му в рамките на три месеца, класният ръководител на ученика, запознават родителя за необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности
Чл. 94. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация:
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
3. консултиране на детето или ученика с психолог/педагогически съветник;
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;
8. определяне на възможности за ученическо доброволчество;
9. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията.
Чл. 95. (1) За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в училищната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви се информира родителят, а за дейността по чл. 93, т. 6 се изисква и информираното му съгласие.
(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти при реализирането на дейностите по чл. 93.
(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на дейностите по чл. 93, директорът на институцията писмено уведомява дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” по местоживеенето на детето или ученика.
(4) Отделът за закрила на детето може да определя задължителни предписания на родителя да оказва съдействие на училището при прилагане на дейностите.
(5) Директорът на дирекция „Социално подпомагане” уведомява училището за предприетите действия по отношение на родителя в срок до 7 работни дни от предприемането на действията. Уведомяването не спира изпълнението на дейностите по чл. 93.
Чл.96. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане.
Чл.97. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие  в училището.
(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1от ЗПУО.
(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определен ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.
(4) В състава на екипа за подкрепа за лич­ностно развитие задължително се включва психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл.98. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:
1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
3. изготвя и реализира план за подкрепа;
4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай;
5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл.99. (1)Училището е длъжно да приема ученици със специални образователни потребности.
(2) В  паралелка в училище може да се обучават до трима ученици със специални образователни потребности.
(3) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга  паралелка, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата или учениците в конкретна паралелка може да бъде по-голям от посочения в ал. 2 след разрешение на началника на  регионалното управление на образованието. Предложенията за увеличаване на броя на децата или учениците се правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО.
(4) При увеличаване на броя на децата и учениците в паралелката се назначава помощник-учител по предложение на екипите по ал. 3.
Чл.100. (1) Обучението на ученици със специални образователни потребности задължително се подпомага от ресурсен учител съобразно потребността на ученика.
(2) Броят на ресурсните учители се определя в зависимост от броя на учениците със специални образователни потребности, от вида на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(3) В плана за подкрепа на детето и ученика може да бъде определен и помощник на учителя.
(4) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Чл.101. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.
(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на видно място в училищната сграда.
(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището.
Санкции на учениците
Чл.102. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.
(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.
(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и пре­одоляване на проблемно поведение.
Чл.103. (1) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(2) Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап.
(3) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.
(4) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.
Чл.104. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО. Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от ЗПУО се налагат независимо от санкциите по чл. 199, ал. 1.
(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.
Чл.105. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите  „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
Чл.106. (1) Санкцията „забележка“  се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора.
Чл.107. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1от ЗПУО директорът задължително писмено уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗПУО – и съответните териториални структури за закрила на детето.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията, при които родителят може да участва в процедурата по налагане на санкцията.
(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на посочения адрес от родителя или от лицето, което полага грижи за ученика. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.
(4) Когато родителят или лицето, което полага грижи за ученика, не може да бъде открит на посочения от него адрес и не отговаря по електронна поща директорът на училището уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на ученика, че има индикации за ученик в риск поради оставане без родителска грижа.
(5) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.
(6) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.
(7) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
(8) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярката по чл. 199 от ЗПУО се определя лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният ръководител или учител, който преподава на ученика.
Чл.108(1) Заповедта за налагане на санкцията се издава при спазване на разпоредбите на чл. 205 от ЗПУО.
(2) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините да не дадат резултат.
(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред началника на регионалното управление на образованието – за частните и общинските училища; пред министъра на образованието и науката – за държавните училища по чл. 43 от ЗПУО, както и за държавните неспециализирани училища и за духовните училища, пред министъра на културата – за училищата по изкуствата и за училищата по културата; пред министъра на младежта и спорта – за държавните спортни училища.
(5)Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно процесуалния кодекс.
Чл.109. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в бележника за кореспонденция на ученика.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.
(3) При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 от ЗПУО ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.
Чл.110. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на санкцията „преместване в друго училище“ той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика.
Чл.111. (1) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.
(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.
(3) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:
1.по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;
3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, уведомява класния ръководител и подава заявление след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
4. заявлението по т.3 се входира в дневника за входяща кореспонденция, резюлира се от директора и се съхранява в класьора с медицински бележки, писма от спортни клубове, писма от институции;
5. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието;
6. за извиняване на отсъствията по т.5 директорът издава заповед;
7. закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.Закъсненията се отразяват в колона „Забележка“.
(4) Санкциите по чл. 102, ал. 1 може да се налагат и за допуснати отсъствия.
(2) Санкциите по чл. 102, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат и за допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини през учебната година.
Родители
Чл.112. (1) Сътрудничеството и вза­имодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.
(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция.
(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.
Чл.113. Родителите имат следните права:
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата  в училището и за приобщаването им към общността;
2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
3. да се запознаят с училищния учебен план;
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране  по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището.
Чл.114. (1) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно  училището в случаите на отсъствието му;
2. да запишат при условията на чл. 12 детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в друго населено място или училище;
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;
4. да спазват правилника за дейността на училището  и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика;
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
6. да участват в родителските срещи;
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.
Чл.В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок по-голям от един месец той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяна на формата на обучение.
(3) При неинформиране за отсъствие на родителя директорът на училището информира отдела за закрила на детето по местоживеене на ученика.
Учители, директори и други педагогически специалисти
Чл.115. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти.
(2) Педагогически специалисти са и ръководителите на направление „Информационни и комуникационни технологии“, възпитателите, психолозите, педагогическите съветници, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора, корепетиторите, хореографите и треньорите по вид спорт.
(3) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции:
1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
2. по управлението на институциите по т. 1.
Чл.116. (1) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил.
(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.
Чл.117. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
(2) За заемане на длъжността „директор“ на  училище  е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж.
(3) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от:
1. граждани на други държави членки;
2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;
3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;
4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
(4) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от лица, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.
(5) Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование и без професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование или от лица със завършено висше образование, но без професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 9 - 11 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(6) В случаите по ал. 5 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална квалификация "учител", са педагогически специалисти и имат правата и задълженията за съответната учителска длъжност, докато я заемат, като училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.
(7) Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, испански, италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация „учител“.
(8) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация „учител“, училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице.
Чл.118. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
2. е лишено от право да упражнява професията;
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в детските градини, в училищата, в центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и в центровете за специална образователна подкрепа.
Чл.119. (1) Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на училището.
(2) Началникът на регионалното управление на образованието сключва и прекратява трудовите договори с директорите на общинските училища.
(3) Длъжността „директор“ в държавните и общинските институции по ЗПУО се заема въз основа на конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 2 или 3 и с участието на представители на обществения съвет на училището.
Чл.120. (1) Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специ­алисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Права и задължения
Чл.121. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон;
3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището;
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
5. да повишават квалификацията си;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения:
1. да осъществяват обучение и възпитание на  учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на  учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни;
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.
(4) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главният счетоводител  имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на училището.
(5) Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обрат­но или за наем по месторабота при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите.
(6) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10,5 брутни работни заплати.
Чл.122. (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на  ученици, с които работи в  училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.
(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците.
(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на  ученици и че това не са били  ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.
(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.
(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.
Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Чл.123.(1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.
(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.
(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците.
(4) Директорът на  училището е длъжен да осигури необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Чл.124. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за професионално развитие се извършва от:
1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;
2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър.
(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране.
(4) Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 3.
(5) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез квалификационни кредити от началника на регионално управление на образованието след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.125. (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.
(2)Училището е длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Чл.126. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика.
(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати.
Чл.127. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците.
(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.
Кариерно развитие на педагогическите специалисти
Чл.128. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.
(2) Учителските длъжности са:
1. учител;
2. старши учител;
3.учител в група за ЦДО
4.старши учител в група за ЦДО
3. главен учител.
(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите , се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.
(4) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.
(5) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж.
Чл.129. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището , а за директорите – и на управленската им компетентност.
(2) Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват:
1. представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието, както и родител от обществения съвет – при атестиране на директорите;
2. представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.
(3) В състава на комисията може да се включват и други членове, определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(4) Редът за назначаване на комисията по ал. 2, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
(5) Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист.
(6) При получена най-ниска оценка от атестирането работодателят заедно с атестационната комисия:
1. правят анализ на причините, довели до ниската оценка;
2. изработват план за методическо и организационно подпомагане на получилия ниска оценка учител, директор или друг педагогически специалист;
3. определят наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа;
4. представят в регионалното управление на образованието в едномесечен срок от провеждането на атестирането документите по т. 1, 2 и 3 за осигуряване на методическа подкрепа.
(7) В случаите по ал. 6 повторно атестиране на лицето се извършва една година след предприемане на мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.
(8) Ако при атестирането по ал. 7 отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.
(9) При получена оценка от атестирането с една степен по-висока от най-ниската се прилагат мерките по ал. 6, т. 1, 2 и 3.
Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти
Чл.130. (1) Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование.
(2) Министърът на образованието и науката и началникът на регионалното управление на образованието със заповед може да учредяват награди за педагогическите специалисти на национално, съответно на регионално ниво.
Чл.131. (1) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си.
(2) всяка година, в навечерието на 24 май Педагогическият съвет определя „Учител на годината“.Номинираният получава парична награда съгласно ВПРЗ.
Информация и документи
Чл.132. (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт за информацията и документите.
Чл.133. Документите, издавани или водени от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, се попълват на български книжовен език с изключение на случаите, предвидени в този закон.
Чл. 134. (1) Първичното събиране и обработване на информацията за модулите по чл. 7 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование се осъществява в институцията.
(2) Информацията по ал. 1 се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от директора на институцията, по график за съответната учебна година.
(3) Информацията, събирана от институциите, се обработва чрез НЕИСПУО и други информационни продукти, интегрирани с нея и обслужващи определени дейности или процеси в образованието.
    Чл. 135. (1) След приключване на учебната година в институцията се архивира информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява в НЕИСПУО.
   Чл. 136. Личното образователно дело е електронна партида за всяко дете/ученик, която съдържа информацията, определена в приложение № 3.
   Чл. 137. (1) Личното образователно дело се създава при постъпване на детето или ученика в системата на задължителното предучилищно и училищно образование и се води до:
1. завършване на средно образование, или
2. отписване от училище.
(2) Личното образователно дело се съхранява в НЕИСПУО за срок от 50 години и достъп до него се предоставя на институцията, в която се обучава детето или ученикът през съответната учебна година.
(3) При преместване на дете или ученик в учебно време достъпът по ал. 2 се предоставя в 10-дневен срок от датата на постъпване в приемащата институция.
   Чл. 138. Директорът на институцията организира и контролира воденето на личното образователно дело за всяко дете/ученик, като осигурява:
1. попълване на данните за всяка учебна година;
2. приключване на работата по електронната партида в 10-дневен срок след преместване, завършване или отписване на детето/ученика и удостоверява с електронен подпис коректността на въведените данни за периода, в който детето/ученикът се е обучавал в съответната институция;
3. разпечатване на личното образователно дело на хартиен носител в съответствие с изискванията по чл. 40;
4. съхраняване на личното образователно дело на хартиен носител в институцията със срок не по-малък от 50 години.
   Чл. 139. (1) Документите в системата на предучилищното  училищното образование се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.
(2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (ДВ, бр. 17 от 2009 г.).
(3) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.
   Чл. 140. Документите за учениците отразяват записване,преместване, смяна на формата на обучение, отсъствия, резултатите от обучението, завършен клас, етап или степен на образование .
   Чл. 141. Училището провежда обучение и да издава съответните документи за завършен клас, етап или степен на училищното образование в съответствие с изискванията на ЗПУО;
   Чл. 142. Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити на документите за децата и учениците са определени в приложение № 4 от Наредба № 8/11.08.2016г.
   Чл. 143. Документите, издавани или водени от училището, се създават, попълват и водят или издават на хартиен и/или електронен носител.
   Чл. 144. Със заповед на директора на училището се определя постоянно действаща експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд.
   Чл. 145. Със заповед на директора на институцията се определя за всеки вид документ:
1. длъжностното лице, което изготвя/води документа;
2. мястото на съхранение на документа до приключването му;
3. редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след приключване на документа.
   Чл. 146. Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се разпечатват, като длъжностните лица, определени да ги водят, и директорът подписват края на всяка страница и се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват и подпечатват.
   Чл. 147. (1) Книгите и дневниците по приложение № 2 се прошнуроват. Когато книгата (дневникът) не е номерирана фабрично,тя се номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа.
(2) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и приключване.
(3) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи в книгите, в дневника за входяща кореспонденция и в дневника за изходяща кореспонденция започва с № 1 в началото на всяка учебна година
(4) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването им.
(5) Документите на групата/паралелката се водят от учителите,преподаващи в групата/ паралелката, и се заверяват с подпис на директора и с печат на институцията.
   Чл. 148. Дипломите, свидетелствата и удостоверенията, техните приложения и дубликати се попълват на компютър, а в непопълнените редове се отпечатват тирета. Те се попълват без използване на съкращения, подписват се със син химикал и се удостоверяват със син печат.Те се регистрират в регистрационни книги.
Органи на управление
Чл.149. (1) Орган за управление и контрол в училище е директорът.
(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.
Чл.150.Директорът на общинско училище  организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл.151. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.
(2) Административните актове на директора могат да се оспорват по административен ред пред началника на регионалното управление на образованието
(3) Административните актове на директорите на институциите по ал. 2 могат да се обжалват по реда на Административно процесуалния кодекс.
Чл.152. При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената, учебно-творческата, спортната и административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори.
Чл.153. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО.
(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган по чл. 217, ал. 1 – 4 сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор“.
Чл.154. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в училището  е педагогическият съвет.
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник-директорите без норма на преподавателска работа.
(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.
(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие, ученици, както и други лица.
(5) Директорът  на училището , в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.
Чл.155. (1) Педагогическият съвет в училището:
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
(2) Педагогическият съвет на детската градина и на центъра за подкрепа за личностно развитие изпълнява правомощията по ал. 1 съобразно предмета на дейността си.
(3) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие.
Обществен съвет
Чл.156. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към  училището се създава обществен съвет.
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението им.
Чл.157. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици от училището.
(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.
(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.
(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.
Чл.158. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.
(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и представител на настоятелството.
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл.159. (1) Директорът  на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.
(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.
Чл.160. (1) Общественият съвет в  училището:
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на  училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните комплекти;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.
(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
Чл.161. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.
Управление на качеството
Чл.162. (1) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на  училището.
(2) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.
(3) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.
Чл.163. (1) Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от  училището.
(2) Директорът определя работна група, която да извърши самооценяването.
(3) Работната група
1. предлага на директора дейностите, процедурите, критериите,показателите и инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в училището ;
2. провежда самооценяването;
3. изготвя доклад от самооценяването, който представя на директора .
Чл.164. (1) Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от училището образование в определен момент на дейността им и определяне на насоките за подобряване.
(2) Инспектирането се извършва по критерии и индикатори, групирани по области за инспектиране.
(3) На всеки 5 години се извършва поне по една инспекция .
Финансиране и имущество
Чл.165. (1) ОУ“Д-р Петър Берон“ се финансира със средства от държавния бюджет, чрез бюджета на общината, европейски фондове и програми и други източници.
(2) Освен средствата по ал. 1 в бюджета на  училището се включват и разходи за сметка на:
1. установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
2. собствените приходи на училището;
3. допълнително финансиране, извън средствата по чл. 280, ал. 3 от ЗПУО, осигурено за сметка на други средства по бюджета на финансиращия орган;
4. дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от финансиращия орган към края на предходната година.
Чл.166.Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие включват:
2. транспорт на  ученици;
3. закупуване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и за училищната библиотека;
4. целодневна организация на учебния ден и хранене;
5. дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие;
6. дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие;
7. дейности, свързани с ученическия отдих и спорт;
8. реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;
9. подкрепа за ученици с изявени дарби;
10. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование.
Чл.167. (1) Средствата за развитие училището за подкрепа за личностно развитие включват:
1. разходи за подобряване на материалната база;
2. средства за повишаване на качеството на обучението;
3. средства за развитие и за подпомагане на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО;
4. библиотечно-информационно осигуряване;
5. други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователния процес.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят на училището за високи или с ниски образователни резултати и се използват, както следва:
1. за високи образователни резултати – по  преценка на училището за допълнително финансиране на дейностите им и/или за поощряване на педагогическите специалисти;
2.за ниски образователни резултати – целево за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2, предоставени за ниски образователни резултати, се разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител с бюджет и не може да се използват за възнаграждения на педагогическите специалисти.
Чл.168. (1) Система на делегиран бюджет,  дава право на директора на училището:
1. на второстепенен разпоредител с бюджет, по решение на общинския съвет;
2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
3. да се разпорежда със средствата на училището;
4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директора на училището да реализира собствени приходи, като му предоставя за управление ползваната от училището общинска собственост в случаите, в които то не разполага с тези права по силата на нормативен акт. По изключение може да не се делегира правото за реализиране на приходи от ползваната от училището общинска собственост, когато тя представлява относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата на училището дейност.
Чл.169. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.
Чл.170. (1) Собствените приходи на училището са:
1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
2. приходите от собствени земеделски земи и гори;
3. приходите от права на интелектуална собственост;
5. приходите от дарения и завещания;
6. други приходи, определени с нормативен акт.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да намаляват размера на средствата от общинския бюджет, определени при условията и по реда на ЗПУО за училището  за сметка на собствените му приходи.
Чл.171. (1) В случай че просрочените задължения на  училището надвишат 20 на сто от утвърдените разходи в годишен размер, директорът носи дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. Предложението за налагане на дисциплинарно наказание се прави от финансиращия орган.
(2) В случаите по ал. 1 в едномесечен срок от установяване на превишението, когато е наложено дисциплинарно наказание, директорът съставя и изпълнява програма за оптимизация на разходите и преодоляване на недостига, която се утвърждава от финансиращия орган.
Чл.172. Придобитите възмездно от училището недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост.
Чл.173. Придобитите безвъзмездно от училището недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището.
Административно наказателни разпоредби
Чл.174. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна форма на обучение в училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение по чл. 124, ал. 2 от ЗПУО, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.
(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 500 лв.
(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.
(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него длъжностно лице.
(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Разрешаване на спорове между участниците в образователния процес с методите на медиацията
Чл.175. Образователни процес включва и възпитание и социализация на учениците в училището.
Чл.176.  В изпълнение на основните цели на предучилищното и училищното образование за: интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности; придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие; формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания; придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз, при взаимодействието на участниците за постигането им и при необходимост се използват алтернативни методи за разрешаване на определени конфликтни ситуации.
Чл.177.  Участието в процедурата по медиация в училището е доброволно, при спазване на правилата и дейностите в Правилник за дейността на центъра по медиация в училище и приложените към него документи.
Назад към съдържанието