Обществен съвет - ОУ “Д- Р ПЕТЪР БЕРОН”

Отиване към съдържанието

Обществен съвет

З А П О В Е Д
№ РД-07-59/18.11.2019г.
           На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.14, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Заповед № 2485/11.11.2019г. на Кмета на община Аврен и протокол от проведено събрание на родителите, заведен с вх.№ 57/14.11.2019г.
О П Р Е Д Е Л Я М:
I.Поименен списък на състава на обществения съвет на ОУ”Д-р Петър Берон” с.Приселци, както следва:
1.Милена Георгиева - председател
2.Красимира Дреновска
3.Даниела Стайкова
4.Цветанка Янкова
5.Боян Георгиев – представител на община Аврен
II.Поименен списък на резервните членове:
1.Христина Димова
2.Ивелина Ганчева
Катя Петрова          
Директор на ОУ”Д-р Петър Берон” с.Приселци
Назад към съдържанието